Новинки 2009-2010Розробка Веб-Цитрус
Корисні інтернет-рішення

«Регіональна економіка»
Збірник завдань і тестів для самостійної роботи студентів

Навч. посібник

Тридід О.М., Богатіщев О.М.

Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Регіональна економіка». Всі теми подаються за єдиною структурою і містять різні за складністю завдання і тести, які потребують творчого підходу до їх розв’язання, спрямовують студента на самостійну роботу з підручником, посібником, словником з регіональної економіки.

 

«Basic economic concept»
(«Англійська мова: Основні економічні поняття»)

Навчальний посібник

Мірошнік Л.В.

Навчальний посібник знайомить з ключовими поняттями економічної теорії і сприяє вдосконаленню навиків володіння англійською мовою в галузі економіки. Тематика та характер навчальних матеріалів, представлених у посібнику, забезпечують формування у студентів значного професійного словника. Аутентичні тексти з інформаційно-довідкових видань і фахової літератури, комунікативна спрямованність вправ, оригінальні завдання творчого та аналітичного характеру спонукають до дискусії, обміну думками, аналізу й стимулюють формування та розвиток іншомовної професійної компетенції студентів. Посібник адресовано студентам молодших курсів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

«Педагогіка: модульний курс»

Аннєнкова І.П., Байдан М.А., Горчакова О.А., Руссол В.М.

Навчальний посібник побудовано за кредитно-модульною системою з урахуванням сучасних вимог педагогічної науки і практики. Теоретичний матеріал надається в структурно-логічної формі та містить п’ять модулів з навчальної дисципліни «Педагогіка» де розкриваються - загальні засади педагогіки та її історичний огляд, характеристика суб’єктів педагогічного процесу, дидактика, теорія виховання та теорія управління середнюю загальноосвітньою школою. Посібник реалізує інноваційні підходи як у змісті так і в структурі.

Разраховано на студентів, викладачів класичних та педагогічних університетів, слухачів та викладачів системи підвищення кваліфікації вчителів.

«Фінансовий менеджмент у запитаннях і відповідях»

Навчальний посібник

О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, О.М. Біломістний, К.В. Орєхова

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Фінансовий менеджмент». В посібнику розкриваються теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємства. Кожна тема представлена у вигляді проблемних питань та відповідей на них.

Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих нав-чальних закладів.

 

«Проектне фінансування».

Навчально-методичний посібник в структурних схемах для самостійного вивчення дисципліни

Сословський В.Г.

У посібнику за допомогою структурних наочних схем розглянуто теоретичні і практичні питання фінансового забезпечення проектів за технологією проектного фінансування, до кожної теми дисципліни наведені запитання для самоконтролю знань та тестові завдання, перелік рекомендованої літератури.

За змістом посібник відповідає програмі дисципліни «Проектне фінансування», яку вивчають студенти магістратури за спеціалізацією «Банківська справа», «Фінансовий менеджмент» та «Облік і аудит».

«Біогеохімія».

Лабораторний практикум

Дабіжук Т.М., Канський В.С.

Даний лабораторний практикум охоплює всі теоретичні розділи біогеохімії. Кожна лабо-раторна робота містить опис об’єкта дослідження, необхідних матеріалів і реактивів, технологію виконання роботи, теоретичну інформацію, яка необхідна для успішного виконання роботи, а також теоретичні та практичні завдання. Всі запропоновані роботи апробовані і адаптовані до завдань і об’єкта дослідження біогеохімії.

У практикумі використана сучасна міжнародна система фізичних одиниць, номенклатура і класифікація хімічних сполук.

Лабораторний практикум розрахований для студентів вищих навчальних закладів екологічних спеціальностей.

«Економіка праці та соціально-трудові відносини»
Навчально-методичний посібник

Азаренкова Г.М., Борисенко І.І., Головко О.Г.

За змістом посібник відповідає програмі нормативної навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» для студентів, які навчаються за напрямом «Економіка і підприємництво». Навчальний посібник містить лекційний матеріал, плани семінарських завдань, індивідуальні завдання, завдання для аудиторної роботи та для самостійної роботи.

Даний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців.

 

 «Економіка виробництва»

Навчальний посібник

Швець Л.П., Доберчак Н.І.

У навчальному посібнику наводиться перелік обов’язкових для вивчення тем, розкривається зміст кожної з них, наводяться приклади розв’язку типових задач, які допоможуть краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці. Кожна тема містить тести для самоконтролю. Структура навчального посібника відповідає вимогам і структурі ОПП з даної дисципліни затвердженої державним стандартом з напрямку підготовки студентів 0918 “Легка промисловість”. Навчальний посібник сприятиме формуванню економічного мислення студентів і допоможе використовувати здобуті знання для якісного виконання своїх професійних обов’язків.

«Фінансова статистика»

Навчальний посібник

Мальчик М.В., Галашко С.І.

У навчальному посібнику викладені матеріали, які дозволяють оволодіти як теоретичними знаннями курсу, так і практичним умінням застосовувати методики обробки інформації та порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів; сформувати критичне мислення та об’єктивне розуміння результатів діяльності в умовах адаптації України до ринкових умов господарювання.

 

«Основи оподаткування»

Навчальний посібник

Фрадинський О.Ф.

Метою навчального посібника є надання допомоги у вивченні теоретичних та практичних засад оподаткування, поглиблені та систематизації набутих знань у цій сфері. Розглядаються питання з’ясування економічної та правової сутності податків і оподаткування, окреслюються їх функції та характеризуються основні елементи, аналізуються підходи до класифікації обов’язкових платежів. У посібнику узагальнено теорію та практику застосування податків та оподаткування в умовах реформування економічних відносин.

Для студентів вищих навчальних закладів економічного та правового профілю, науковців та практиків, що здійснюють свою діяльність у сфері оподаткування та фінансового контролю.

 

«Картографування природних ресурсів»

Навчальний  посібник

Панас Р.М.,  Перович Л.М., Маланчук М.С.

В навчальному посібнику розкрито суть і завдання картографування природних ресурсів, подано методологію картографування. Описано організаційно-виробниче забезпечення картографування природних ресурсів. В окремих розділах наведено принципи і технологію картування ґрунтів, складання сільськогосподарських карт і атласів, геоботанічного картографування , а також картографування водних і рослинного світу.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму „Геодезія, картографія та землеустрій”, а також для  працівників служби Держкомзему  України, проектних і науково-дослідних інститутів землеустрою.

 

«Картування ґрунтів»

 Навчальний  посібник

Р. М. Панас, І. В. Калинич

У навчальному посібнику  розглянуто  передумови і розвиток  картування ґрунтів. Особлива увага звернута на організацію і виконання ґрунтово-картографічних робіт із застосуванням су-часних  методів польових і лабораторних досліджень. Описано методику  складання і оформлення ґрунтових карт і відповідних ґрунтових картограм. Наведено поради щодо  коректування  матеріалів великомасштабних ґрунтових обстежень, проведених  в попередні роки. В окремому розділі  подано  генетико-морфологічну будову і властивості основних типів ґрунтів України.

 

«Організація діяльності психологічних служб»

Навчальний посібник  

Легка Л. М., Семенча Л. Г.

2009. – 372 с.

У навчальному посібнику викладено загальні положення організації психологічної служби в системі збройних сил України, медичних установах, органах внутрішніх справ, пенітенціарній і освітянській системах, підприємствах та організаціях, ЦССМ.

Складається посібник з двох частин. У першій частині висвітлені мета, завдання та окремі аспекти роботи психологічної служби різних напрямків. У другій – додаткові матеріали  (положення, інструкції, плани, зразки звітів, посадові інструкції та ін.).

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів.

 

«Основи зображення»

Навчальний посібник

Радецька І. А.

У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал з основ мистецтва зображення та художнього проектування одиничних виробів, методичні обґрунтування основних програмних завдань щодо виконання навчального рисунку, розглянуті питання практики виконання рисунку та розробки художніх проектів. Подано перелік практичних завдань.

Навчальний посібник розраховано на формування практичних умінь реалістичного зображення при виконанні художньо-графічних робіт.

 

А ТАКОЖ:

«Управління ІТ-проектами»

Підручник

Серія «Комп’ютинґ»

Катренко А.В.

 

«Теорія маркетингу»

Навчальний посібник

М. А. Скребкова-Пабат

 

«Англійська мова для бухгалтерів та аудиторів»

Синявська А.М., Шукатка В.Г.

«Правове регулювання захисту прав споживачів»

Ніколаєва Л.В., Іваненко Д.М. (укладач Рабінович А.В.)

«Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків»

«Макро- мікроекономіка від теорії до практики»

Канцір І.А., Кліпкова О.І., к.е.н. Іванець Л.В.

«Регіональна економіка»

Музиченко-Козловська

«Прогнозування та макроекономічне планування»

Косянчук Т.Ф

«Практика технічного перекладу»

Скребкова-Пабат М.А.

«Home Reading» («Домашнє читання»)

Скребкова-Пабат М.А.

«Практикум з української мови для журналістів»

к. філ. н., доц.. Мітчук О.А.