Новинки 2009-2010Розробка Веб-Цитрус
Корисні інтернет-рішення

Технологія машинобудування  (Дипломне проектування)

Навчальний посібник, Григурко І.О., Брендуля М.Ф., Доценко С.М. , 2010. – 860 с.

Викладено науково-методичні рекомендації щодо проектування дипломних проектів у машинобудівних навчальних закладах наближених до виробництва, з дисциплін “Технологія обробки типових деталей”, “Проектування технологічних процесів”, “Економіка, організація та планування виробництва, які допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.

Електротехніка та електромеханіка

Навчальний посібник, Монтік П. М. , 2010. –  500 с.

Навчальний посібник складається із трьох частин. У першій частині викладено основи теорії і методи розрахунку електричних та магнітних кіл за сталих та перехідних режимів. У другій розглянуто електромагнітні, електронні, електромеханічні перетворювачі та пристрої; наведено відомості з теорії електроприводу, принципів керування двигунів, а також  з електроосвітлювальних установок. У третій частині  викладено основи електропостачання, питання раціонального використання електричної енергії та її заощадження, організації та експлуатації електрогосподарства підприємств.

Наведено запитання для перевірки знань, приклади тестів і розв’язування типових задач.

Книга адресована студентам неелектротехнічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Основи моделювання систем і процесів в електротехніці

(використання пакета прикладних програм MATLAB/Simulink)

Навчальний посібник, В.М. Рябенький, С.В. Драган, Л.В. Солобуто, 2010. – 380 c.

У навчальному посібнику наведено докладний опис використання програми моделювання динамічних систем Simulink, що входить до пакета прикладних програм MATLAB, для проведення лабораторних і практичних робіт з електротехніки та дослідження джерел живлення для електродугового зварювання. У восьми розділах посібника розглянуто кола постійного струму, однофазного та трифазного змінного струму, основи теорії чотириполюсників (у т. ч. довгі лінії), кола з нелінійними елементами (у т.ч. з діодами й транзисторами), перехідні процеси. Дев’ятий розділ присвячено основам моделювання джерел живлення для зварювання.

Навчальний посібник призначений для студентів неелектротехнічних спеціаль­ностей вищих навчальних закладів і може бути використаний студентами електротехнічних спеціальностей. Для перевірки якості засвоєного матеріалу наприкінці кожного розділу наведено запитання та задачі.

Виробництво і асортимент швейних ниток

Довідник, О. Г. Кустова, В. В. Гриценко , 2010. – 52 с.

Наведені етапи виробництва та асортимент швейних ниток різних фірм. Для студентів вищих і середніх навчальних закладів.

Технологія обробки виробів на підприємствах служби сервісу

Навчальний посібник, Брюхова І.Г., Степанова Л.С., Тарасова Г.І. , 2010. – 230 с.

У посібнику наведена класифікація забруднень, характеристика сил, що утримують забруднення на волокнистих матеріалах; висвітлені теоретичні основи миючої дії розчинів ПАР, сучасні технології прання білизни та способи очистки стічних вод фабрик-пралень. Охарактеризовані основи обробки виробів в органічних розчинниках та за технологією аква-чистки і наведений технологічний процес обробки виробів різного асортименту на підприємствах служби сервісу. Висвітлені питання охорони навколишнього середовища, дана екологічна оцінка органічним розчинникам, які застосовуються для чистки виробів, та розглянуті екологічно – чисті технології обробки одягу.

Посібник рекомендований для студентів спеціальності “Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва”, для спеціалістів служби сервісу.

Довідник технологічних послідовностей виготовлення одягу

Навчальний посібник, В. С. Горобчишина , 2010. – 292 с.

В довіднику наведені технологічні послідовності виготовлення одя­гу з використанням сучасних обладнання та технології. Технологічні послі­довності систематизовані у відповідності до видів асортименту побу­то­вого одягу. Перед кожною технологічною послідовністю пред­став­лені короткі технічні описи моделей одягу, що дає можливість опе­ра­тивно орієн­туватись при виборі необхідної інформації для подаль­шого її вико­ристання чи опрацювання.

Для студентів вищих і середніх навчальних закладів, інженерно-технічних працівників швейної галузі.

Збірник вибраних задач із загальної хімії

Навчальний посібник, Ткачук Г. С., Бубенщикова Г. Т. , 2009. – 224 c.

«Збірник вибраних задач із загальної хімії» для студентів нехімічних спеціальностей вищих закладів освіти містить десять розділів, присвячених основним поняттям і законам хімії, класифікації і номенклатурі основних класів неорганічних сполук, будові атомів та молекул, основним закономірностям перебігу хімічних реакцій, властивостям розчинів, окисно-відновним процесам. Збірник призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. 

Деталі машин збірник  завдань та прикладів розрахунку

Навчальний посібник, В.О. Малащенко,   В.Т. Павлище , 2010. – 136 с.

У збірнику наведено завдання для виконання контрольних робіт, модульних контролів і практичних занять з дисципліни “Деталі машин’’ та інших споріднених дисциплін, а також подано приклади розв’язування типових задач, що охоплюють всі розділи деталей машин, наведено необхідну літературу та ДСТУ для виконання завдань. У посібнику приділено також увагу відповідним рекомендаціям щодо теоретичного та практичного засвоєння навчального матеріалу.

Навчальний посібник призначений для студентів машинобудівельних спеціальностей.

«Основи теорії різання матеріалів»

Підручник, М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок, В.О. Залога,
Ю.К. Новосьолов, Ф.Я. Якубов (під заг. ред. М.П. Мазура) , 2009. – 422 с.

В книзі висвітлені основні процеси, що мають місце при обробці різанням різних матеріалів, як то: кінематика процесів обробки, геометричні параметри лез інструментів та зрізуваного шару, стружкоутворення, контактні явища на поверхнях інструменту, теплові процеси, зношування інструментів, формування обробленої поверхні заданої якості. Подані рекомендації щодо раціональної експлуатації інструментів та призначення оптимальних режимів різання. Викладені питання про особливість різання на сучасному автоматизованому устаткуванні, оброблюваності матеріалів та способів її покращення, в тому числі: вібраційне різання, різання з підігрівом, тощо. Розглянуті особливості надшвидкісної обробки матеріалів.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Інженерна механіка» та «Машинобудування», а також спеціалістів, магістрів, аспірантів машинобудівних спеціальностей та інженерно-технічних працівників машинобудівних підприємств.

image description Технологія машинобудування

Горбатюк Є.О., Мазур М.П., Зєнкін А.С., Каразей В.Д.

Навчальний посібник, , 2010. – 360 c.

Навчальний посібник підготовлено на основі робочої програми з курсу “Технологічні основи машинобудування” професійного напря­му “Інженерна механіка”, для студентів, які навчаються за спе­цільностями приладобудування, легкої і харчової промисловості, та студентів, які не вивчають предмети, що забез­печують вивчення курсу “Техно­логія машинобудування”. У навчальному посібнику надані основ­ні відомості з основ технології машинобудування, способів механічної обробки деталей машин на металорізальних верстатах, конструкції і матеріалів інструментів та розробки типових технологічних процесів складання складальних одиниць машин і механізмів.

image description Методи, алгоритми та програмні засоби для моделювання і аналізу динаміки складних об’єктів і систем на основі дискретних моделей

Монографія, В. М. Заяць , 2009. – 400 с.

У монографії викладено основні підходи до побудови дискретних моделей коливних систем з високою добротністю та тривалими перехідними процесами, розроблено методи аналізу їх динаміки, встановлено необхідні та достатні умови стійкості та побудовано області синхронізації можливих динамічних режимів при дії зовнішнього збурення. Запропоновано методики оцінки похибки обчислень при проведенні комп’ютерного моделювання та втрат потужності генераторних схем при зміні режиму роботи. Розроблено методи пришвидшеного пошуку усталених режимів в системах коливної природи з тривалими перехідними процесами та високою добротністю. Показано можливість приведення аналізу коливних систем, що описуються диференційними рівняннями високих порядків до аналізу набору моделей другого порядку. Основні наукові результати, викладені в монографії, апробовано на реальних об’єктах коливної природи та системах зі складкою динамікою.

Отримані результати мають теоретичне і прикладне значення для проектування коливних систем з бажаними характеристиками та достовірної ідентифікації об’єктів зі складною динамікою.

Для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та спеціалістів в галузі математичного моделювання та програмного забезпечення.

Цифрова схемотехніка

Навчальний посібник, Рябенький В. М., Жуйков В. Я., Гулий В. Д. , 2010. – 736 с.

Розглянуто теоретичні основи опису електричних сигналів аналогового, дискретного та цифрового типів, методи мінімізації та перетворення логічних функцій, характеристики завад і корегуючих кодів.

Описано структури базових логічних елементів різних технологій виконання та особливості їх використання у цифрових пристроях. Розглянуто типові комбінаційні пристрої: мультиплексори, дешифратори, компаратори, суматори, арифметично-логічні пристрої, пристрої контролю та ін. Викладено принципи побудови та функціонування послідовнісних пристроїв (тригерів, регістрів, лічильників) з численними прикладами їх використання. Розглянуто питання синтезу та аналізу функціонально стійких скінченних автоматів асинхронного та синхронного типів.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямом “Електроніка”, може бути корисним студентам суміжних напрямів навчання та фахівцям електронної техніки, які спеціалізуються в галузі розробки, виготовлення й експлуатації цифрових пристроїв та систем.

Матеріалознавство

російсько-українсько-англійський словник, Я.А. Криль, Г.В. Криль, О.Р. Флюнт, Т.М. Шинкар, В.А. Тимошенко , 2010. – 302 с.

Словник містить близько 9000 слів і словосполучень, що стосуються сучасного матеріалознавства та част-ково спорід-нених галузей знань. Словник побудований за гніздовою си-стемою, слова розміщені в алфавітному порядку.

Для інженерно-технічних працівників, студентів, аспі-рантів технічних спеціальностей, викладачів універ-ситетів і технікумів.

Основи охорони праці

Навчально-методичний посібник, Агєєв Є. Я. , 2009. – 420 с.

Навчально-методичний посібник складено відповідно до типової програми навчальної дисципліни “Основи охорони праці”, яка затверджена Міносвіти і науки України.

У ньому розкриті предмет, мета і завдання дисципліни “Основи охорони праці”, загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, в стислому викладі теми курсу , запитання для самоконтролю, теми рефератів, тести для перевірки знань, критерії оцінювання знань, словник – довідник термінів і понять та ін.

Крім теоретичного матеріалу, у додатку подано деякі законодавчі та нормативні акти з питань охорони праці, тощо.

В посібнику враховані вимоги міжнародних стандартів з охорони праці, технічної та пожежної безпеки, а також досвід деяких підприємств.

Він розрахований на вивчення цієї дисципліни студентами вищих навчальних закладів, а також може бути корисним для керівників і працівників підприємств та організацій.

Розрахунок з’єднань електромеханічних систем

Навчальний посібник, Петко І.В., Кострицький В.В., Скиба М.Є., Драпак , 2010.

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття допусків та посадок, розглянуто принципи вибору та розрахунку різних видів з'єднань, що виникають у вузлах, які складаються із деталей, виготовлених із металевих та полімерних матеріалів, подані докладні приклади та відповідний довідковий матеріал.

Розрахований на студентів машинобудівних та електромеханічних напря­мів підготовки і може бути корисним інженерно-технічним працівникам від­повідних галузей промисловості.

image description Фізична хімія: теорія і задачі

Навчальний посібник, Цвєткова Л. Б. 2009. – 415 с.

Навчальний посібник охоплює увесь курс фізичної хімії. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, який містить відомості, необ­хідні для розв’язування задач, основні розрахункові формули. Значне місце відведено розв’язуванню типових задач. Містить також достатньо великий набір задач для самостійного розв’язування студентами.

Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації як нехімічних, так і хімічних спеціальностей.

Загальна хімія: теорія і задачі

Навчальний посібник. Ч. І., Цветкова Л. Б. , 2009. – 398 с.

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно розв’язувати типові задачі з неорганічної хімії.

Книга адресована перш за все слухачам та викладачам підготовчих відділень вищих навчальних закладів, але нею можуть користуватись також абітурієнти та студенти нехімічних спеціальностей, учні та вчителі хі­мії середніх шкіл, гімназій, ліцеїв та всі, хто цікавиться хімічними дис­циплінами.

Неорганічна та органічна хімія Навчальний посібник. Ч. ІІ Цвєткова Л. Б., Романюк О. П. , 2009. – 358 с.

Матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами неорганічної та органічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії.

Розрахована на учнів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів, слухачів підготовчих відділень, студентів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації нехімічних спеціальностей.

Колоїдна хімія: теорія і задачі

Навчальний посібник, Цвєткова Л. Б. , 2009. - 288 с.

Теоритичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти теоритичними основами колоїдної хімії, зрозуміти властивості і закономірності поведінки реальних тіл, які являють собою типові дисперсні системи в розділах книги, де це доцільно, подаються розв’язки типових задач, а вкінці книги – задачі для самостійного розв’язування.

Книга адресована для студентів нехімічних спеціальностея, викладачам ВНЗ, але нею можуть скористаись також практичні працівники, зайняті в різних галузях промисловості.

Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів (Розділ “Органічна хімія”).

Скоробогатий Я.П., Петровська Н.О., Гузій А.В.  2007, – 432 с. Тверда обкл. Формат 70х100 1/16 

У посібнику викладено теоретичні положення органічної хімії; розглянуто основні класи органічних сполук, їх номенклатуру, ізомерію, хімічні властивості, методи добування та застосування у промисловості.

Хімія в таблицях, схемах та визначеннях

Романюк О.П., Цвєткова Л.Б., 72 с. 2006 р., м`яка обкл.

Основні таблиці з хімії, що подаються в цьому навчальному посібнику, містять фізико-хімічні дані, які найчастіше використовують при розв’язуванні практичних задач та вправ.

Механічні передачі: розрахунок та конструювання

Токарський Ю.М., Янків В.В., Сірик З.О. та ін., 152 с, 2010 р., тверда обкл.

подано методику кінематичного розрахунку приводів машин, розрахунку зубчастих, черв’ячних, ланцюгових і пасових передач з використанням електронно-обчислювальних машин. Наведено схеми алгоритмів.

Опір матеріалів

Гурняк Л.І., Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б., 364 с., 2006., тверда обкл.

У посібнику викладені в конспективній формі основні положення, визначення, теореми, правила, розрахункові формули та методи курсу опору матеріалів для студентів (курсантів) механічних та будівельних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування

Стахів П.Г., Корду В.І., Гамола О.Є., 208 с., 2010 р., тверда обкл.

Структура та зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Електроніка та мікропроцесорна техніка» для базового напрямку «Інженерна механіка» вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Поряд із короткими теоретичними викладами про елементну базу електроніки основну увагу приділено роботі основних функціональних елементів.

Основи охорони праці

Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М., 231 с., 2006 р., м`яка обкл.

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та соціально-економічних заходів і засобів відповідно до Закону України “Про охорону праці” та інших законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, які необхідні майбутнім фахівцям в їхній подальшій професійній діяльності.

Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі

Завойко Б.М., Лещій Н.П., 119 с., 160 іл., 2010 р., м`яка обкл.

У навчальному посібнику викладено в стислій формі теоретичний матеріал, який з достатньою повнотою охоплює основні розділи з курсу “Технічна механіка рідин і газів”. До кожного розділу наводяться задачі, розв’язання яких доповнює студентам знання з даного курсу.

Технологія обробки типових деталей (курсове проектування).

І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко. 2006 – 576 с.

Викладено науково-методичні рекомендації щодо проектування курсових робіт та методики вирішення практичних типових задач приближених до виробництва з дисциплін "Технологія обробки типових деталей”, „Проектування технологічних процесів” ...

Теоретичні основи електротехніки

Шегедин О.І., Маляр В.С., 168 с., 2010 р., тверда обкл.

Викладені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму, а також чотириполюсників. Основні теоретичні положення проілюстровано прикладами розв'язування типових задач. Описано лабораторні роботи та викладено методичні настанови до їх виконання.

Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять

Потєхін А.Ф., 200 с., 2010 р., тверда обкл.

Курс теоретичної механіки в обсязі програми вищих технічних закладів освіти викладається в формі запитань та відповідей. Наведені базові поняття, теореми, формули.

Збірник задач з теоретичних основ електротехніки

Воробкевич А.Я. та ін., 224 с., 2010 р. , тверда обкл. 

У збірнику подані задачі з фізичних основ електротехніки, аналізу лінійних електричних кіл постійного і змінного періодичного струму та трифазних кіл, які охоплюють матеріал навчальної програми першого семестру вивчення дисципліни "Теоретичні основи електротехніки".

Деталі машин: курсове проектування

Малащенко В.О., Янків В.В., 226 с., 2006 р., тверда обкл. Формат 70х1001/16 

Викладено матеріали стосовно завдань, основних вимог і послідовності  курсового проектування деталей машин. Подано приклади розрахунків і конструювання зубчастих, черв’ячних, пасових і ланцюгових передач.

Теполомасообмін

Погорєлов А.І., 144 с. 2010 р., тверда обкл.

Викладені основи теорії тепломасообміну у відповідності з програмою курсу “Тепломасообмін” для студентів теплоенергетичних спеціальностей. Може бути використано широким колом інженерно-технічних працівників, які займаються розрахунками і математичним моделюванням процесів тепломасообміну.

Топографія з основами картографії

Артманов Б.Ь., Штангрет В.П., 248 с., 2006 р., тверда обкл.

У посібнику розглядаються наукові і практичні задачі, які розв’язуються топографією та картографією. Особливістю посібника є те, що багато питань викладено з урахуванням програми та специфіки підготовки інженера – еколога.