Новинки 2009-2010Розробка Веб-Цитрус
Корисні інтернет-рішення

Екологічне землеробство

Підручник, Бегей С.В. , 2010. – 429 с.

Висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного земле­роб­ства: вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості ґрунту. Викладено основи гербології, сівозміни та насичення їх культурами проміжного вирощування з урахуванням звичайних одноврожайних і двоврожайних сівозмін короткої ротації для реформованих державних та приватних сільськогосподарських підприємств, систему диференційованого обробітку ґрунту під основні сільськогосподарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії; ґрунтозахисну контурно-меліоративну систему землеробства. Значну увагу приділено впровад­женню інтенсивних зональних систем землеробства у різних грунтово-кліматичних зонах України.

Для сільськогосподарських вищих навчальних закладів освіти II-IV рівнів акредитації з агрономічних, економічних спеціальностей та землеустрою, а також може бути використаний біологічними факультетами університетів та спеціалістами сільськогосподарського виробництва АПК.

Екологічна стандартизація і сертифікація

Навчальний посібник, Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька , 2010. –  140 с.

У посібнику викладено загальні положення стандартизаційної та сертифікаційної діяльності, а також роз-глянуто питання стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, еколо-гічної сертифікації й екологічного маркування продукції, екологізації виробництва.

Видання рекомендовано для студентів спеціальності “Екологія та охорона навколишнього природного середовища”, також може бути корисним для спеціалістів у галузі охорони довкілля і тих, що займаються питаннями стандартизації, сертифікації та маркування товарів і послуг.

Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив

Підручник, Скоробогатий Я.П., Ощаповський В.В., Василечко В.О., Кусковець С.Л. , 2008. – 222 с.

У підручнику викладено деякі положення загальної екології, промислової екології, розглянуті аспекти прикладної екології щодо охорони довкілля, раціонального використання природних і вторинних ресурсів, а також екологічної безпеки. Особливу увагу приділено пожежам як негативному чиннику – джерелу забруднення біосфери. Наведено дані про характеристики вогнегасних речовин.

Підручник розрахований на студентів, курсантів і слухачів вищих інженерно-технічних, в тому числі пожежно-технічних навчальних закладів, ВНЗ МОН та МНС України, а також може бути корисним для працівників і спеціалістів у галузі охорони навколишнього середовища.

Основи моніторингу та прогнозування  використання земель

Навчальний посібник, Р. М. Панас , 2008. –  224 с.

Розкрито суть і зміст моніторингу земель, принципи і  способи  його здійснення, організацію та функціо-нування системи моніторингу земель. Охарактеризовано  земельний фонд України як об’єкт моніторингу. Висвітлено найбільш поширені види моніторингу: ерозійної небезпеки ґрунтів, техногенно порушених земель,  антропогенного забруднення ґрунтів, їх родючості. Подано науково-теоретичні основи  і методи прогнозування  використання земель.

Для студентів  стаціонарної і заочної форм навчання землевпорядного профілю та суміжних спеціаль-ностей, а також для  службовців  органів державної  влади  із земельних ресурсів

Екологічні аспекти зниження забур’яненості агрофітоценозів

Навчальний посібник, Шувар І.А. , 2008. – 496 c.

Викладено науково-теоретичні і практичні основи екологічно безпечного контролювання забур’яненості агрофітоценозів. Розкрито широкі організаційні можливості використання в землеробстві агротехнічних, хімічних і біологічних методів для послаблення фітотоксичної дії залишків персистентних препаратів залежно від  грунтово-кліматичних умов, біохімічних особливостей  рослин і фізико-хімічних властивостей гербіцидів.

Навчальний посібник призначений для студентів сільськогосподарських навчальних закладів ІІ-IV рівнів акредитації, фахівців і спеціалістів сільського-сподарського виробництва та усіх тих, хто не байдужий до екологічних проблем.

Екологія: теоретичні основи і практикум

Потіш А.Ф., Гвоздецький О.Г., Медвідь В.Г., 248 с. - 2010 р., тверда обкл.

Розглядаються найважливіші теоретичні питання традиційної та сучасної екології, забезпечення гармонійного співіснування суспільства і природи, раціонального природокористування. Значна увага приділена факторіальній екології, екології популяцій, угруповань, вченню про екосистеми, екологічній безпеці.

Кадастр населених пунктів

Ступень В.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я., Шпік Н.Р., 392 с., - 2010 р., тв. обкл.

Висвітлюються теоретичні основи державного земельного кадастру населених пунктів, дається загальна характеристика, зміст його складових частин і порядок ведення в населених пунктах. Розкриваються особливості ведення державного земельного кадастру населених пунктів, особливості містобудівних чинників...

Кадастр природних ресурсів

Ступень В.Г., Микула О.Я., Пересоляк В.Ю., 192 с., - 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику викладено сучасну нормативно-правову базу кадастрів природних ресурсів, досягнення науки та практики організації і ведення кадастрів природних ресурсів, методичні особливості ведення окремих галузевих кадастрів, економічну оцінку окремих природних ресурсів.

Оцінка земель

Ступень В.Г. та ін., 308 с., - 2010 р., м`яка обкл.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки земель, розкрито районування території при земельно оціночних роботах, теоретичні  основи і методичні положення бонітування грунтів, загальні положення і завдання економічної оцінки земель, теоретичні основи і методичні положення економічної оцінки земель, внутрігосподарська оцінка земель... 

Техноекологія та охорона навколишнього середовища

Сухарєв С.М., Чундак С.Ю., Сухарєва О.Ю., 256 с. 2010 р., тверда обкл.

У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано місце техноекології в питанні охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище...

Екологічні основи природокористування

Сафранов Т.А., 248 с., 2010 р., тверда обкл.

В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи традиційної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного забруднення довкілля та його негативні наслідки, екологічні основи та проблеми раціонального природо­користування. Може бути використаний студентами вищих навчальних закладів  при вивченні окремих розділів дисциплін...

Грунтознавство

Панас Р.М.,  372 с., - 2010 р, тверда обкл.

Розкрито поняття ґрунту як природного тіла та основного засобу сільськогосподарського виробництва. Охарактеризовано процеси й фактори ґрунтоутворення, будову, склад і властивості ґрунту.

Рекультивація земель

Панас Р.М.,  224 с., - 2010 р., тверда обкл.

Викладено науково-теоретичні основи рекультивації земель, суть і зміст гірничотехнічної та біологічної (сільськогосподарської та лісової) рекультивації земель. Розкрито принципи проектування рекультивації земель. Подано досвід рекультивації земель в окремих галузях народного господарства.

Теоретичні основи державного земельного кадастру

Ступень В.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та ін., 392 с., - 2010 р., тверда обкл.  

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного земельного кадастру, розкрито складові частини державного земельного кадастру, земельний кадастр у зарубіжних країнах.