Новинки 2009-2010Розробка Веб-Цитрус
Корисні інтернет-рішення

Математика

Навчально-методичний посібник, Кісілевич О.В., Пенцак О.С, Барбуляк Л.В. , 2010. – 320 с.

У посібнику стисло викладено теоретичний матеріал відповідно до чинної програми з математики для вступ-ників до вищих навчальних закладів України. До кожного розділу подано методику розв’язування основних задач і розв’язано типові приклади. Наведено вправи для самоперевірки, до яких додано відповіді.

Для слухачів підготовчих курсів та для самостійної підготовки до вступних випробувань з математики.

Практичні заняття з компьютерної графіки

(система Corel Draw)

Навчальний посібник, Ткач М.Р. , 2010. – 212 c.

У навчальному посібнику у формі лабораторних робіт роз-глянуті питання створення та редагування векторних графічних зображень, художніх текстів, використання різноманітних ефек-тів, а також, обробка растрових зображень в системі CorelDraw. Для студентів вузів технічного профілю, що вивчають дисципліни Інженерна та комп’ютерна графіка, Комп’ютерна графіка .

Посібник може бути корисним для фахівців, що використо-вують систему CorelDraw у практичній роботі.

Дослідження операцій

Навчальний посібник, М.М. Глушик, Н.М. Телесницька , 2010. – 368 с.

Навчальний посібник містить основні розділи курсу “Дослідження операцій” згідно програми, за якою дана дисципліна читається для студентів менеджерів. Кожна тема супроводжується прикладами та контрольними запитаннями. Запропонований набір практичних і індивідуальних завдань буде сприяти засвоєнню і розумінню основних теоретичних понять.

Посібник призначений для студентів менеджерів, спеціалістів-менеджерів.

image description Математичне програмування: теорія та практикум

Навчальний посібник, Вдовин М.Л., Данилюк Л.Г. , 2009. – 160 c.

У навчальному посібнику викладено основні підходи до розв’язування задач лінійного та нелінійного програмування. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розв’язування типових задач та завданнями для самостійної роботи.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, хто цікавиться застосуванням математичних методів в економіці.

Математичне програмування

Навчальний посібник, М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак, В.М.  Сороківський. , 2010. – 224 с.

Навчальний посібник містить основні розділи курсу “Математичне програмування” згідно з програмою, для студентів економічних спеціальностей. Кожна тема супроводжується прикладами та контрольними запитаннями. Запропонований набір практичних завдань буде сприяти кращому засвоєнню та розумінню основних теоретичних положень і уміння застосовувати їх при на практиці.

Математичне про­гра­му­вання

Підручник для сту­ден­тів вищих навчальних закладів, Глушик М.М., Копич І.М., Сороківський В.М. , 2010. – 280 с.

Підручник містить основні розділи курсу «Математичне про­гра­му­вання» для студентів економічних спе-ціальностей. Кож­на те­ма супроводжується прикладами та контрольними запи­таннями. За­пропонований набір практичних завдань буде сприяти кращому засвоєнню і розумінню основних теоретичних понять.

Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації

Навчальний посібник, Берко А.Ю. та інші. , 2010. – 402 с.

Навчальний посібник призначається для студентів випускного курсу, що навчаються за спеціальностями галузей знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика” та “Системна інженерія”. Зміст навчального посібника охоплює основні питання прове­дення та оформлення результатів магістерських досліджень і виконання магістерської дисертаційної роботи.

У навчальному посібнику подано необхідний обсяг теоретичного мате­ріалу, рекомендації та вказівки до виконання магістерських дисер­таційних робіт і методичні вказівки до їх оформлення та захисту. Обсяг викладеного матеріалу є достатнім для отримання фундаментальних теоретичних знань і практичних навиків в галузі дослідження, проектування, побудови і застосування комп’ютерних систем різноманітного спрямування.

image description Системний аналіз

Підручник, Катренко А.В. , 2009 –  396 с.

Підручник «Системний аналіз» призначений для студентів, що навчаються за на­прям­ками «Комп’ютерні науки» та «Системний аналіз». В підручнику поданий матеріал лекційного курсу, а та­кож тематика рефератів та практичних занять. Викладені основні поняття та методології сис­тем­ного аналізу, методи системного аналізу, як метод дерева цілей, метод аналітичної ієрархії, ком­бінаторно-морфологічні методи, методи функціонально-вартісного аналізу та аналізу про­цесів функціонування систем, розглянутий зв’язок системного аналізу з моделюванням, за­стосування методологій системного аналізу при створенні інформаційних систем, методи отри­ман­ня інформації від експертів та інші, що широко використовуються в практиці системного аналізу.  Закріплення матеріалу забезпечують питання для са­моперевірки, приклади задач системного аналізу та їх розв’язання, задачі для розв’язування, а також тести. Підручник розрахований на бакалаврів, спеціалістів та маґістрів. Ним можуть ско­ристатися аспіранти, викладачі та практики.

image description Інтелектуальні системи

Підручник, Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В , 2009 –  406 с.

У підручнику розглядаються основні поняття, методи та моделі побудови інтелектуальних систем. Jволодіння поданим матеріалом достатнє для самостійного розроблення інтелектуальних систем.

Окрім розділів: фундаментальні проблеми інтелектуальних систем, моделі та методи функціонування інтелектуальних систем, подання знань та доведень, онтологія та онтологічні системи, інтелектуальні аґенти та мультиаґентні системи, машинне навчання та нейронні мережі, розглянуто сучасні теоретичні та практичні аспекти інженерії знань, а також прикладне використання інтелектуальних систем.

Рекомендований для бакалаврів, які навчаються за напрямом «Комп’ютерні науки», та магістрів, що освоюють спеціальності, які базуються на такому бака-лавраті. Підручник буде корисний також усім, хто цікавиться питаннями розроблення інтелектуальних систем.

«Основи інформаційних технологій».

Навчальний посібник, Басюк Т.М., Думанський Н.О., Пасічник О.В. , 2010. – 376 с.

В навчальному посібнику розглядаються питання побудови та функціонування сучасних апаратних та програмних засобів, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять «інформація», «кодування даних», «системи числення», «архітектура комп’ютера», «програмне забезпечення».

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть підвищити свої знання в галузі інформаційних технологій згідно із стандартом European Computer Driving Licence. Може бути корисним користувачам комп’ютерів, викладачам, спеціалістам з інформаційних технологій.

Інформаційні системи і технології у фінансових установах

Олійник А.В., Шацька В.М., 436 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні основи побу-дови і функціонування сучасних інформаційних систем і технологій у фінан-сових установах. Для студентів навчальних закладів вищих рівнів акредитації, фахівців в галузі інформаційних технологій, фінансів та банківської справи...

Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності

Ананьєв О.М., Білик В.М., Гончарук Я.А., 584 с. 2010 р., тверда обкл. Підручник містить основні положення з організацій і фунуціонування АІС в комерційній діяльності і технологій, які їх підтримують. Розглянуто інформаційні системи в комерційній діяльності, основи побудови і експлуатації АРМ торговельних підприємств і організацій, інформаційні технології в АІС комерційної діяльності, основи електронної комерції...

Математичне програмування: приклади і задачі

Кучма М.І., 344 с., 2010 р.,, тверда обкл.

Навчальний посібник підготовлено відповідно анотації дисципліни "Математич-не програмування" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням "Економіка і підприємництво". У посібнику розгляда-ються математичні методи і грунтовані на їх основі моделі, які призначені для підтримки управлінських рішень у сфері регулювання економічних систем...

Математичне програмування

Глущик М.М., Копич І.М., Пенцак О.С., Сороківський В.М., 424 с. 2010 р., тверда обкл. Формат 70х100 1/16 

Навчальний посібник містить основні розділи курсу “Математичне програму-вання” згідно з програмою, для студентів економічних спеціальностей...

Вища математика

Бубняк Т.І., 434 с., 2010 р., тверда обкл. Формат 70х100 1/16 

До навчального посібника увійшли основні розділи вищої математики, рекомендовані освітньо-професійною програмою вищої освіти для студентів економічнич, природничих, технологічних та інженерних спеціальностей. Теоретичний матеріал супроводжується рисунками, розв’язаними прикладами та вправами для самостійної роботи...

Інформатика: теоретичні основи і практикум

Литвин І.І., Конончук О.М., Дешинський Ю.Л., 300 с. 2010 р., тверда обкл.

Підручник написаний за нормативною програмою курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка”. Висвітлення теоретичних положень поєднується з практичною роботою на обчислювальній техніці. Містить практичні приклади, графічний матеріал, тести, вправи, задачі та принципи їх розв’язання...

Системний аналіз об`єктів та процесів комп`ютеризації

Катренко А.В., 424 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику викладені основні поняття та методології системного аналізу, методи системного аналізу, як метод аналізу ієрархій, метод дерева цілей, комбінаторно-морфологічні методи, методи функціонально-вартісного аналізу та аналізу процесів функціонування систем, розглянуто зв’язок системного аналізу з моделюванням ...