Новинки 2009-2010Розробка Веб-Цитрус
Корисні інтернет-рішення

Господарське законодавство

Навчально-методичний посібник, Войтович М.Г., Федик Є.І., Оверко Г.Я., 2010. – 192 с.

Навчально-методичний посібник має на меті надання методичної допомоги сту­ден­там неюридичних спе­ціальностей вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акре­ди­тації під час вивчення ними дисципліни “Гос­по­дарське законодавство” на основі Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів господарського законодавства України.

Подано: передмову, зміст навчальної дисципліни, плани теоретичних занять (лекцій),  плани та завдання для практичних занять, завдання та методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів, тестові завдання для поточного контролю знань, орієнтовний перелік питань до заліку, нормативно-правові акти та літературу.

Матеріал цієї роботи можуть використовувати викладачі, аспіранти і студенти юридичних та економічних ВНЗ і факультетів різних рівнів акредитації.

Правова охорона культурної спадщини України

Монографія, Курило Т.В. , 2010. – 152 с.

У монографії досліджено проблему становлення i розвитку законодавства про охорону культурної спад‑щини в Україні. Значну увагу приділено архівним документам, аналізу чинного законодавства України у сфері охорони культурної спадщини та практики його застосування. Досліджено міжнародно-правове співробітництво України щодо реституції i повернення культурних цінностей.

Розраховано для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів, а також для всіх тих, хто цікавиться правовими проблемами охорони пам’яток історії та культури України.

Логіка для юристів

Навчальний посібник, В.І. Цимбалюк, Л.А. Циганчук, О.А. Мітчук, В.М. Лавренюк, Ю.І. Мельничук За заг. редакцією В. І. Цимбалюка, , 2010.– 216 с.

Посібник містить основні теоретичні положення курсу логіки, тести, логічні вправи, завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Крім того, подано словник, який враховує труднощі студентів у вивченні базових термінів логіки і правознавства.

Курс логіки, викладений у посібнику, був апробований на юридичних факультетах, Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП, Рівненська філія), Між­на­род­ного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, а також на різних факультетах Рівненського державного гуманітарного університету.

Навчальний посібник насамперед орієнтований на юристів (студентів, аспірантів, викладачів, науковців), але він може пригодитися також студентам інших спеціальностей, які вивчають логіку.

На нашу думку, видання необхідне не лише студентам і викладачам, корисним воно буде і для тих, хто хоче правильно формулювати, висловлювати і відстоювати свої думки.

Митне обслуговування транспортних перевезень

Навчальний посібник, Босак А.О., Григор’єв О.Ю., Скибінський О.С., Тодощук А.В. , 2010. – 483 с.

Розглянуто сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів, пропуску пасажирів, здійснення експедиторського обслуговування тощо. Узагальнені законодавчі вимоги до здійснення міжнародних перевезень, проаналізовано основні міжнародні конвенції та внутрішні законодавчі акти. Розглянуто діяльність міжнародних та національних організацій в галузі автомобільного транспорту та міжнародних автомобільних перевезень.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр, рекомендується при вивченні дисциплін “Митна справа”, “Митне регулювання”, “Митне обслуговування транспортних перевезень”, “Митне обслуговування та страхування транспортних перевезень”, “Технологія зовнішньо-економічних операцій”, “Планування зовнішньоекономічної діяльності”. Буде корисним також практикуючим фахівцям, усім, кого цікавлять питання міжнародних транспортних перевезень та митного обслуговування.

Земельно-правовий процес

Підручник, Возняк Р.П., Ступень М.Г., Гуцуляк Г.Д. , 2010. – 327 с.

В підручнику розглянуто поняття земельно-правового процесу; процесуальний порядок відведення земель для державних та громадських потреб; формування сільськогосподарських підприємств; створення фермерського господарства; оренди землі; вилучення (викупу) та надання земельних ділянок громадянам для індивідуального житлового будівництва; приватизації земельних ділянок громадянами; правового регулювання плати за землю; процесуальний порядок купівлі–продажу землі; правовий процес спадкування землі та майна; процесуальний порядок зміни цільового призначення земельної ділянки; процесуальний порядок вирішення земельних спорів та державного контролю за використанням та охороною земель.

Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних та землевпорядних вищих навчальних закладів, а також практичних працівників землевпорядного виробництва.

Митне право України

Курило Т.В. –2007. – с. 240., тверд обкл.

У навчальному посібнику наведені загальні відомості основних положень митного права, охоплені питання митних режимів, митних платежів, митного оформлення товарів та транспортних засобів.

Основи трудового права України

Пилипенко П.Д.та ін., 152 с., 2010 р., м`яка обкл.

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладу основ трудового права з використанням нормативно-правових актів станом на 1.09.2010 р. Посібник побудовано  згідно  з учбовою програмою курсу (навчальної дисципліни) “Трудове право України”...

Юридична психологія

Бедь В.В., 380 с. 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни “Юридична психологія”, включає  розділи загальної частини юридичної психології (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загально-психологічні основи  юридичної психології; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) ...

Земельно-правовий процес

Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М., 224 с. 2010 р., тверда обкл.

В навчальному посібнику розглянуто поняття земельно-правового процесу; процесуальний порядок відведення земель для державних та громадських потреб, формування сільськогосподарських підприємств; створення фермерського господарства; оренди землі...

Історія держави та права зарубіжних країн

Хома Н.М., 480 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історич-них форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посіб-ника охоплює період з найдавніших часів до 2010 р...

Правознавство

Колектив авторів / За заг. ред. П.Д. Пилипенка, 592 с. 2010 р., тверда обкл.

Розрахований на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих навчальних закладах, викладачів юридичних дисциплін, учнів загально­освітніх шкіл та професійно-технічних училищ, абітурієнтів юридичних навчальних закладів, на всіх тих, хто цікавиться правознавством...

Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М., 610 с. 2010 р., тверда обкл.

Підручник висвітлює питання загальної теорії держави та права з урахуванням сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки.

Поряд з традиційними до нього вміщено розділи, що відображають зміни в теорії права української державності та галузевого законодавства...