Новинки 2009-2010Розробка Веб-Цитрус
Корисні інтернет-рішення

Історія філософії

Навчальний посібник, Буслинський В.А. , 2008. – 220 с.

Головна мета видання – відобразити змістовну картину історико-філософського процесу від давніх часів і до нашого сьогодення, зокрема тих учень, шкіл і напрямків, які зробили неминущий внесок у ду­хов­ний розвиток людства. Основна частина книги присвячена розгляду сучасних напрямків світової філософії – таких, як екзистенціалізм, неопозитивізм, неотомізм, герменевтика, аналітична філософія, філософія мови, філософія структуралізму та філо­софський постмодерн. У посібнику представлена розвідка про здобутки української філо­софії другої половини XX століття. Для студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Економічна соціологія. Конспект лекцій.

Навчальний посібник, , 2008. – 116 с.

У книзі порушено актуальні проблеми економічної соціології як науки та навчальної дисципліни, розкрито ос-новні її поняття, методи, об`єкт та предмет дослідження, запропоновано нові підходи до вивчення економіко-соціального середовища.

Посібник призначений для студентів, викладачів, учнів та усіх, хто цікавиться економічною соціологією.

Старослов’янська мова

Навчальний посібник, Царалунга І.Б. , 2008. – 198 с.

Старослов’янська мова як перша навчальна дисципліна історико-лінгвістичного циклу, що вивчається студентами гуманітарних і філологічних факультетів педінститутів та університетів, посідає важливе місце у загальній системі підготовки філологів, вчителів української мови й літератури. Навчальний курс “Старослов’янська мова” дає теоретичні і практичні знання, без засвоєння яких неможливе наукове розуміння основних фонетико-граматичних категорій і форм сучасної української мови і споріднених із нею мов.

«Філософія»

Навчальний посібник (в 2-х част.)(1 част.: світова філософія, фундаментальні проб­леми фі­лософії; 2 част.: релігієзнавство, етика та естетика, логіка) Петрушенко В.Л. , 2010. – 407 с.

Навчальний посібник у систематичній формі подає пов­ний матеріал курсу дисципліни «Філософія», що відповідає сертифікату бакалавра різних напрямів та спеціальностей (окрім профільних гуманітарних напрямів). Посібник написаний на основі максимального врахування сучасного стану та досягнень світової філософії, викладає зміст тем достатньо чітко і зрозуміло, містить додатковий методичний матеріал.

Призначений для студентів, магістрантів та аспірантів ВНЗ України, а також для тих читачів, що бажають мати достатньо повне уявлення про сучасний стан філософської науки.

Україна: за “правління народне, народом і для народу”.

Дорожня карта до мети Помаранчевої революції Заблоцький Б.Ф. , 2008. – 196 с.

Видання є науково-публіцистичним. Висвітлює розв’язання проблеми формування національно-громадянського суспільства, держави, економіки, міждержавних відносин в Україні на основі принципів свободи, демократії, рівноправності, справедливости. Обґрунтовано відносини права, закону, влади народу в царині державотворення і розвитку економіки. Розкрито проблеми і шляхи розвитку національної свідомости, патріотизму, єдности народу.

Основи акмеології

Підручник, Гладкова В.М., Пожарський С.Д. , 2008. – 320 с.

Акмеологія – нова людинознавча наука, в центрі уваги якої перебуває доросла зріла людина, динаміка її розвитку як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності, індивідуальності. У підручнику розглянуто історико-філософські передумови виникнення акмеологічного знання. Приділено увагу аналізу акмеології як нової галузі наукових знань у системі людинознавчих наук та її складових – фундаментальної та класичної амеології, а також нової науки ХХІ століття – синергетичної акмеології.

Етика та естетика

Навчальний посібник,

За редакцією доктора філософських наук, професора В.Л.Петрушенка, , 2010 – 304 с.

У навчальному посібнику достатньо повно та у відповідності із програмою навчального курсу розглядаються найбільш важливі проблеми етики та естетики як наукових напрямів та поняття морального і естетичного як реальні сфери людської життєдіяльності. Додатково наводяться такі явища сучасного життя, як молодіжна мода, технічна естетика. Посібник написаний із урахуванням існуючих вітчизняних видань на дану тему, але у відповідності із авторським баченням найбільш гострих та важливих проблем етики та естетики як філософських наук.

Призначено для студентів та викладачів учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, вищих навчальних закладів України, а також для тих, хто цікавиться проблемами етики та естетики.

Політична конфліктологія

Навчальний посібник, І. Б. Кіянка 2010. – 96 с.

Розглянуто теоретико-практичні проблеми конфліктів, їх сутність. Описано історію становлення та сучасний стан цієї навчальної дисципліни. Розкрито типологію, динаміку та механізми виникнення конфліктів. Особливу увагу приділено політичним конфліктам, їх класифікації, причинам виникнення та подано методи їх вирішення і залагодження.

Для студентів та слухачів магістерської програми “Державне управління”, для учасників навчань системи підвищення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Англійська мова професійного спілкування

Навчальний посібник, Олейнікова О. М. , 2008. – 180 с.

Посібник містить словник по темах програми, тематичні тексти та зразки ділових листів для перекладу, діалоги, скорочені тексти для переказу.

Після лексичних та граматичних вправ подано короткий довідник з граматики англійської мови, а також шість варіантів контрольних робіт з тестами, які студенти можуть виконувати під час занять або самостійно.

Диференційна психологія

Навчальний посібник, Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. , 2008. – 236 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи, розглянуто індивідуальну специфіку психічних процесів і властивостей, проаналізовано статево-рольо-ву диференціацію та стильові особливості індивідуальності.

Рекомендований студентам психологічних та педагогічних спеціальностей, а також може бути у нагоді викладачам, вчителям, практичним психологам.

«Світ цікавої англійської мови» («The World of Interesting English»)

Навчальний посібник

Скребкова-Пабат М. А. , 2010. – 372 С.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються на фаховій підготовці вчителів англійської мови, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл і всім, хто цікавиться англійською мовою.

Загалом матеріал посібника стимулює розвиток пізнавальних інтересів студентів і сприяє підвищенню мотивації до вивчення англійської мови.

Ділова англійська мова

Навчально-методичний посібник, Скребкова-Пабат М. А. , 2009. – 392 с.

Мета посібника – розвиток мовних навичок практичного застосування сучасної ділової англійської мови. Навчальний курс складається з теоретичного курсу – лекцій, практичних занять, завдань до самостійної та індивідуально-дослідної роботи.

Кожний із розділів посібника відображає окремий аспект ділової англійської, надає тлумачення економічних термінів, пропонує лексичні вправи, англо-український словник ділової лексики, англо-український словник синонімів, словник американських та англійських слів, список скорочень різної тематики, зразки практичного використання лексичного матеріалу в ситуаціях реального мовлення письмового та усного.

Англійська мова

навчальний посібник для студентів  вищих навчальних закладів

Укладач: Бєляєва В. М., Петльована Л.Л., 2009. – 154 c.

Посібник призначено для навчання студентів I курсу денного відділення та I і II курсу заочного відділення з предмету „Іноземна мова професійного спілкування”. Даний посібник може бути корисним для студентів III курсу денного відділення при вивченні предмету «Друга іноземна мова».

У посібнику пропонується тематичні тексти, словник, лексичні та граматичні вправи для закріплення навчального матеріалу, короткий граматичний довідник.

Німецька мова

навчальний посібник для студентів  вищих навчальних закладів

Укладач: Палагнюк І. Д., Петльована Л. Л., 2009. – 126 c.

Посібник призначено для навчання студентів I курсу денного та заочного відділень з предмету «Іноземна мова». Посібник містить тематичний словник, тексти, діалоги, лексичні та граматичні вправи. У кожній темі є теоретичний граматичний матеріал, викладений у таблицях або коротко описаний.

image description Українська мова

навчальний посібник для студентів  вищих навчальних закладів, Мацько В.П. , 2009. – 264 с.

У навчальному посібнику систематизовано матеріали, покликані сформувати в студентів науково достовірні відомості про рідну мову та літе­ра­туру відповідно до нових програмних вимог. Подається теоретична ін­­­фор­­­мація лінгвістичного, літературознавчого й культурологічного зміс­­ту в поєднанні з практичними завданнями, тестами, зразками ху­дож­­­­нього мовлення. Посібник сприятиме формуванню високого рівня мов­­­­леннєвої культури в професійній і науковій сферах комунікації, під­ви­­щенню загальнокультурного, інтелектуального рівня особистості.

image description Тлумачний словник кулінара

Навчальний посібник, За редакцією члена-кореспондента АПН України  В. О. Радкевич 2009 – 416 с.

 Україномовне інформаційно-дидактичне видання спеціального призначення  на допомогу  спеціалістам  у сфері кулінарії. Може використовуватись у процесі навчання фахівців  кулінарного профілю  та  з метою поглиблення власних знань, для самоосвіти.

Дане видання  розкриває зміст найбільш уживаних  термінів, понять та категорій, які зустрічаються у практичній діяльності  україномовного персоналу закладів  харчування та  кожного, хто вивчає українську мову і цікавиться приготуванням різноманітних страв. Введено також терміни і поняття, які входять в систему інших наук (культурології, економіки, філології, біології, хімії, фізіології та гігієни), але входять у «коло інтересів» сучасного спеціаліста з харчування.

Філософія

Петрушенко В.Л.,  544 с., 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, культури, науки, техніки...

Практикум з філософії

колектив авторів, за ред. Петрушенко В.Л., 256 с., 2010 р., тверда обкл.

Практикум включає у свій зміст перелік тестів, контрольних та проблемних питань, а також набір фрагментів із оригінальних філософських творів до всіх основних програмних тем сучасного курсу філософії. Призначений для студентів усіх форм навчання та викладачів.

Історія України

Олійник М., Ткачук І.,  264 с., 2010 р.,тверда обкл.

Посібник призначений для студентів дистанційної та заочної форм навчання. Цим зумовлена його особливість – акцентувати увагу студента на найсуттєвіших явищах, фактах, причинно-наслідкових зв’язках...

Історія України

Світлична В.В.,  304 с. 2010 р., тверда обкл. Формат 70х100 1/16 

Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. Стиль викладу матеріалу, ілюстрації та дизайн сприяють найбільш ефективному засвоєнню студентами навчальної дисципліни...

Культурологія

Кравець М.С.,  320 с., 2010 р., м`яка обкл., підручник.

У підручнику систематизовані і викладені основні теоретичні засади навчальної дисципліни "Культурологія". Панорамне висвітлення культурологічної проблематики базується на питаннях курсів "Українська та зарубіжна культура", "Культурологія", що вивчаються у вузах України...

Основи філософських знань

за ред. Буслинського В.А., 352 с., 2010 р., тверда обкл.

Пропонований підручник є результатом узагальнення багаторічного досвіду викладання філософії авторами у вищих навчальних закладах і коледжах України. Здійснена спроба дати змістовне уявлення про особливості філософського знання, його гуманістичну сутність, роль у духовному житті суспільства...

Основи філософських знань

Петрушенко В.Л.,  296 с., 2010 р. м`яка обкл. /p>

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, буття людини та її свободи та ін.). Велика увага приділена філософії історії та соціальній філософії, проблемам культури та цивілізації...

Політологія: Підручник

Піча В.М., Хома Н.М., 344 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни “Політологія”, розробленої Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки...

Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу

Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М.  176 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику з урахуванням сучасної концепції курсу політології розкриваються основні проблеми політологічних знань. Особлива увага надається новим підходам до аналізу проблем, перегляду застарілих політологічних теорій і концепцій, глибшому з`ясуванню нових політичних явищ і процесів...

Політологія: Конспект лекцій

Піча В.М., Хома Н.М.  172 с., 2010 р. м`яка обкл.

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни «Політологія», розробленого Міністерством освіти України, у систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків...   

Політологія: Терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці

Піча В.М., Хома Н.М.  320 с., 2010 р., тверда обкл. 

Словник-довідник містить близько 1000 термінів і понять, які є найбільш уживаними в сучасній політичній науці. В ньому подаються лаконічні відомості про 160 представників світової та вітчизняної політичної думки, структурно-логічні схеми і таблиці з лекційного курсу з політології...

Профорієнтація

Гладкова В.М. – Львів: , 2010. – 160 с. м`яка обкл.

Навчальний посібник присвячений актуальній проблемі – формуванню профорієнтаційної компетентності студентів – майбутніх фахівців у різних галузях. У ньому подані основні теоретичні відомості з питань профвідбору та профдобору, до професійної та передпрофесійної підготовки, наведені основні діагностичні методики, що використовуються в профорієнтаційній роботі.

Психофізіологія

Кабашнюк В.О., Гаврилькевич В.К., 200 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику представлені питання, завдання і перелік літературних джерел для підготовки до практичних занять з психофізіології, різноманітні методики практичних досліджень. Подано розширений словник основних термінів і понять та навчально-методичні матеріали з дисципліни “Психофізіологія” за кредитно-модульною системою.

Психологія Я-концепції

Фурман А.В., Гуменюк О.Є.  360 с., 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу психології Я-концепції. Він змістовно і структурно охоплює чотири розділи, в яких послідов-но висвітлюється проблематика обґрунтування, формування, розвитку і само-творення цього найунікальнішого феномена самосвідомості людини, а також додатки, основне наповнення яких становлять психодіагностичні методики...

Релігієзнавство

Петрушенко В.Л. та ін. 328 с., 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник укладений у повній відповідності до державної навчальної програми курсу “Релігієзнавство” та містить в собі необхідний матеріал з усіх тем даного курсу...

Релігієзнавство

В.В. Дячок, Ю.С. Земський,  В.В. Чупира, В.І. Яременко, 2010. – 236 с.

Посібник є спробою підготовки навчальної літератури з релігієзнавства для студентів дистанційної та заочної форм навчання. Цим зумовлена його особливість – акцентувати увагу на найсуттєвіших фактах в процесах історії та сьогоденні світових і етнічних релігій.

Практикум з соціології

колектив авторів, за ред. Піча В.М.,  368 с., 2010 р., тверда обкл.

Практикум включає термінологічний словник, структурні схеми і таблиці, план семінарського заняття, теми рефератів та контрольних робіт, завдання та вправи, тести, кросворди, а також набір фрагментів із оригінальних соціологічних творів зарубіжних та вітчизняних авторів до всіх тем...

Соціальна педагогіка

Жигайло Н.І.– Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 256 c., м`яка обкл.         

У навчальному посібнику висвітлено необхідні студентам знання та вміння для усвідомлення сутності впливу середовища на соціальний розвиток особис-тості, для пошуку шляхів та засобів мінімізації шкідливого впливу оточення на фізичне, психічне та духовне здоров’я людей різних вікових категорій, а також забезпечення умов для повноцінної соціалізації особистості...

Соціологія культури

Семашко О.М., Піча В.М., Погорілий О.І.,  380 с., 2010 р., тверда обкл.

На засадах соціології культури та українознавства вперше систематизовано для навчальних цілей зміст соціокультурної сфери та її основних галузей (науки, освіти, етнокультурології, книги і читання, музики, театру, дозвілля та ін.). Розраховано на студентів художніх вузів, інститутів культури, соціологів та студентів вузів гуманітарного профілю.

Соціологія: Терміни, поняття, персоналії

Піча В.М., Хома Н.М, Піча Ю.В.,  448 с., 2010 р., тверда обкл.

Цей навчальний соціологічний словник-довідник із врахуванням досягнень світової та української соціологічної думки розриває зміст близько 1500 термінів та понять, які найчастіше вживаються в підручниках та посібниках із соціології...

Соціологія: Навчальний посібник

колектив авторів, за ред. Піча В.М.,  312 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику, перше видання якого було здійснено в 1996 р. і схвально сприйнято викладачами і студентами, у новому розширеному і доповненому варіанті розглядаються загальні проблеми соціології як науки про суспільство і соціальні відносини, основи спеціальних і галузевих теорій, а також методологія конкретних соціологічних досліджень.