Новинки 2009-2010Розробка Веб-Цитрус
Корисні інтернет-рішення

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Навчальний посібник, 2-ге видання., перероблене та доповнене, В.М. Лукашевич , 2009 – 432 с. + CD-диск

Розглядаються сучасні концептуальні основи економіки праці: теоретичні погляди, методологія, сутність і зміст понять про працю, її продуктивність, ринок праці. З позицій ринкової економіки викладені традиційні питання організації, нормування та оплати праці. Розкриваються сутність та зміст соціально-економічних відносин у галузі праці.

Навчальний посібник оснащено необхідними ілюстраційними та активізуючими пізнавальний процес матеріалами та тестами комп’ютерного контролю знань.

Міжнародні економічні відносини

Навчальний посібник, Фомішин С.В. , 2009 – 360 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні особливості функціонування світового господарства, розглянуто суть, основні тенденції і закономірності розвитку міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації. Основну увагу приділено процесам інтеграції, транснаціоналізації виробництва і капіталу, глобалізації та регіоналізації, формуванню і розвитку наднаціональних структур, еволюції форм міжнародних економічних відносин. Текст ілюстрований графіками, рисунками, таблицями, сучасними статистичними даними, що дозволяє наочніше зобразити динаміку міжнародних економічних відносин і використати книгу у ролі ефективного самовчителя.

Статистика ринку товарів та послуг

Навчальний посібник, Крамченко Л.І. , 2008. – 296 с.

У посібнику систематизовано теоретичні знання та узагальнено досвід з методології статистичного аналізу товарного ринку. Розкрито концептуальну сутність дисципліни, її інформаційні джерела та показникову базу. Висвітлено засади статистичного забезпечення маркетингових досліджень, статистики зовнішньої торгівлі, проблеми  відслідковування і методи аналізу кон’юнктури ринку, цін, інфляційних процесів, товаропросування, товарообороту, товарних запасів, ринкової інфраструктури й ефективності ринку товарів та послуг. 

Інвестування

Навчальний посібник, Вовчак О.Д. , 2010. – 544 с.

Навчальний посібник ознайомлює з програмним матеріалом навчальної дисципліни “Інвестування”. Посібник містить навчальну програму, теоретичний виклад тем курсу, термінологічний словник ключових понять і термінів, питання підсумкового контролю, основні нормативні документи з інвестування.

Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу наприкінці кожної теми наведено плани семінарських занять, питання для самостійного вивчення, тематику рефератів, тестові завдання, список рекомендованої літератури.

Організація виробництва

Навчальний посібник, Mороз В.С., Тельнов А.С. , 2010. – 256 с.

Посібник являє собою курс лекцій з організації промислового виробництва. Має системний характер та охоплює всі методи і принципи організації виробництва на промисловому підприємстві.

Теоретичний матеріал супроводжується рисунками, графіками, прикладами, короткими висновками та контрольними питаннями для оцінки засвоєння матеріалу студентами.

Зміст навчального посібника відповідає програмі курсу з організації виробництва для підготовки бакалаврів з економіки та підприємництва.

Навчальний посібник буде корисним для студентів, науківців, аспірантів та широкого кола економістів-практиків.

Податкова система

Навчальний посібник, Гавриленко Н.В. , 2010. –  328 с.

Викладено механізм оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; розкрито вплив податків на обся­ги та ефективність виробництва. Подано порівняння вітчизняних податків та зарубіжних систем оподаткування підприємницької діяльності. Посібник містить рекомендації щодо методики розв’язання практичних типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.

Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах для інженерів-механіків та інженерів-економістів

Навчальний посібник, Григурко І.О., Брендуля М.Ф., Доценко С.М. , 2008.– 232 с.

Викладено науково-методичні рекомендації щодо проектування курсових робіт та методики розв’язання практичних типових задач, наближених до виробництва, з предмета “Організація та планування виробництва”, які  допомагають студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використовувати його на практиці.

Організація виробництва: практикум

Бахтінова А.П., Гиль О.О. Гришина Л.О.

Навчальний посібник, , 2008. – 216 с.

У практикумі запропоновано практичні завдання у вигляді тестів та задач з  дисципліни “Організація виробництва”, що передбачена для вивчення в освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю 7.050107 “Економіка підприємства”. Особливу увагу приділено організації виробничих та трудових процесів у первинних ланках підприємств, виходячи з реалій умов ринкової економіки.

Відмінністю практикуму від наявних аналогів є комплектація завдань від­повідно до ОПП дисципліни “Організація виробництва” і максимальне наближення завдань до задач, які розв’язують в організації сучасного ви­робництва. Практикум апробовано в Первомайському політехнічному інституті НУК.

Контролінг

Навчальний посібник, Калайтан Т.В. , 2010. – 252 с.

Контролінг є одним із новітніх напрямів професій менеджера, бухгалтера-аналітика, економіста. Цей напрям сучасної економічної науки з’явився відносно недавно. Контролінг у загальних рисах є синтетичною дисципліною, яка розвивається на основі обліку, планування, аналізу, контролю та менеджменту. Виникнення контролінгу, на думку фахівців, обумовлено розвитком ринкової економіки. У міру удосконалення техніки, технології, утворення дочірніх підприємств, створення нових структурних підрозділів організація виробництва фірми стає все більш складною, зростають інформаційні потоки. А отже, виникає потреба у створенні такої інформаційної системи, яка забезпечує своєчасне отримання якісних даних та їх трансформацію в корисну інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на досягнення бажаного прибутку. Саме такою системою і є контролінг.

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Практикум, Торгова Л.В., Хитра О.В. , 2010. – 220 с.

Розглянуто практичні аспекти здійснення основних видів зовнішньоекономічних операцій: методику визначення митної вартості товарів і розрахунку митних платежів; особливості розрахунку демпінгової маржі і шкоди від демпінгу; альтернативні методики ціноутворення у процесі укладання зовнішньоторгових угод; порядок здійснення аналізу виконання контрактних зобов’язань та динаміки експорту; методику розрахунку показників валютної ефективності експорту-імпорту товарів, ефективності зустрічної торгівлі та обгрунтування доцільності залучення посередників; методичні засади обгрунтування економічної доцільності ліцензійних та франчайзингових угод, а також створення спільних підприємств за участі іноземних інвесторів.

Запропоновано чотири блоки тестів для перевірки отриманих теоретичних знань і задачі для самостійного розв’язування з метою набуття навичок ухвалення вивірених управлінських рішень. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, а також для фахівців, що працюють у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Навчально-методичний посібник, Торгова Л.В., Хитра О.В. , 2010. – 510 с.

Розглянуто теоретичні засади здійснення основних видів зовнішньо­економічних операцій: експорту-імпорту товарів, зустрічної торгівлі, торгового посередництва, міжнародного туризму, інжинірингу, лізингу, франчайзингу, спільного та офшорного підприємництва, діяльності у вільних економічних зонах. Описано процедури підготовки, укладання й виконання зовнішньо­економічних контрактів, особливості їх валютно-фінансового забезпечення, порядок застосування базисних умов постачання, перевезення і страхування вантажів. Викладено основні положення щодо державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначено специфіку застосування прийомів митно-тарифної і нетарифної політики держави, основні характеристики, переваги й недоліки протекціонізму і “вільної торгівлі”.

    Міжнародна економічна статистика

Навчальний посібник, Мамуль Л.С., Л.3. Лугінін О.Є., Фомішин С.В. , 2008 – 471 c.

Посібник складається з трьох частин, що охоплюють теорію статистики, економічну та соціальну статистику на­ціональної економіки, статистику міжнародної економічної діяльності.

У першій частині розглянуто питання з предмета та методу статистики, статистичного спостереження, зведення та групування статистичних даних, абсолютних та відносних показників, середніх величин, вибіркового спостереження, статистичних методів аналізу зв’язків між факторами, рядів динаміки та індексного методу. Друга частина присвячена розгляду ме­тодологічних основ економічної та соціальної статистики, системі національних рахунків, статистиці національного багатства, продукції, ринку і цін, праці, фінансових результатів господарської діяльності, статистиці населення та рівня життя населення. У третій частині розглянуто питання з міжнародних класифікацій, статистики ефективності міжнародної діяльності, зовнішньої торгівлі, міжнародного порівняння макроекономічних вартісних показників.

Наведено питання для самоконтролю знань, приклади розв’язання типових задач.

Гроші та кредит  (практикум):

Навчальний посібник, Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. , 2010. –  312 с.

У навчальному посібнику подано систему загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціонування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики.

Теоретичний матеріал доповнено задачами та прикладами розв’язання типових задач, а також тестовими питаннями для контролю знань студентів.

image description Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності

Навчальний посібник, Маслак О.О., Жежуха В.Й. , 2010. – 312 с.

У навчальному посібнику розглядається сутність та порядок здійснення обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Висвітлено основні положення обліку в системі IAS/IFRS, порядок відображення в обліку експортних, реекспортних, імпортних, реімпортних, бартерних, лізингових, консигнаційних операцій, операцій з продажу та купівлі валюти, порядок визначення балансової вартості іноземної валюти. Докладно охарактеризовано технологію проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств, етапи його здійснення, інформаційну базу дослідження, розрахунок основних показників. Велика увага приділяється порядку аналізу та оцінки фінансового стану підприємств.

Реґіональна економіка

Навчальний посібник, Заблоцький Б.Ф. Тв. обкл. , 2010. — 546 с.

Монографічний посібник призначений для вивчення економіки реґіонів України і світу студентами вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів. У ньому висвітлено основи формування економіки реґіонів, значення поділу праці в розвитку поселень, господарства, економічні особливості окремих територій. Розкрито поняття “реґіональна економіка” і її категорії, узагальнено економічні райони України і світу, обґрунтовано  методологію економічного районування. Розглянуто методичні матеріали для складання робочої програми лектором, індивідуального навчального плану студентом, тести для поточного і підсумкового контролю знань студента та ін. Посібник стане добрим помічником також викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, працівникам реґіонального управління, науковцям.

Фінансовий аналіз

Навчальний посібник, Тарасенко Н.В. І. М. Вагнер , 2008. – 444 c.

Перехід до ринку зумовив появу підприємців, між якими точиться конкурентна боротьба за отримання прибутку. Отримати останній можна лише за умови найбільш ефек­тивного використання ресурсів, втілення оригінальних ідей у бізнесі, економічного ризику. Кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий, науково-технічний стан, стратегію подаль­шого розвитку. Виникає гостра необхідність конкретного і глибокого вивчення внутрішнього та зов­ніш­нього ринків, ринкових ситуацій, інвестиційної політики, ефективності використання фінансових ресурсів. Оскільки в умовах ринкової економіки конкурентоздатність будь-якого підприємства може забезпечити лише ефективне керування рухом його фінансових ресурсів, то перед кожним керівником стоїть важливе завдання – віднайти найдешевші джерела фінансування та отримати найбільший прибуток за мінімального економічного ризику.

Банківська справа

Навчальний посібник, Вовчак О.Д 2010.– 560 c.

Загальне поняття про зміст і призначення банківської справи. Мета, предмет і завдання дисципліни, її місце в системі економічних наук. Методика і послідовність вивчення дисципліни.

Економіка праці промислового підприємства

Підручник, За ред. к.е.н. Тюріної Н.М. , 2010. – 312 с.

В підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання формування та розвитку економіки промислового підприємства. Викладено такі основні блоки тем: підприємство в сучасній системі господарювання (основи підприємницької діяльності, підприємство як суб’єкт господарювання), ресурсне забезпечення діяльності підприємств (виробничі фонди, нематеріальні ресурси та активи, оборотні фонди та оборотні кошти підприємства, персонал), результати та ефективність виробництва (продуктивність, мотивація та оплата праці, витрати та ціни на продукцію, фінансово-економічні результати та ефективність діяльності).

Для студентів неекономічних спеціальностей вузів, аспірантів, викладачів.

Землекористування в ринкових умовах: еколого-економічний аспект

Монографія, М.С. Богіра , 2009. – 225 с.

Узагальнено теоретичні засади раціонального землекористування в ринкових умовах. Висвітлено сучасний стан і тенденції розвитку сільськогосподарського землекористування та організації територій. Проведено аналіз і дано оцінку існуючого стану використання земельних ресурсів (на прикладі Львівської області), визначено напрями еколого-економічної організації території новостворених агроформувань. Розкрито еколого-економічні основи раціонального використання земель в ринкових умовах, особливості формування структури оптимального землекористування і землеволодіння сільських територій.

Ддя широкого кола фахівців.

Економічна діагностика

Навчальний посібник, Т.Ф. Косянчук, В.В. Лук’янова, Н.І. Майорова, В.В. Швид , 2009.– 452 c.

В навчальному посібнику розглядається сутність, завдання та методи діагностики економічного стану суб’єктів господарювання в ринковому середовищі. Докладно розглядаються методики діагностики конкурентоспроможності, управлінської діяльності, фінансово-економічного стану підприємства, комп’ютерна діагностика. Наведені конкретні приклади, розглядаються практичні ситуації в діяльності підприємств, використовується зарубіжний досвід діагностичних досліджень.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів та інших читачів, яких цікавлять проблеми економічної діагностики сучасних підприємств в ринкових умовах господарювання.

Планування і діагностика діяльності підприємств

Навчальний посібник, Залуцький І.Р., Цимбалюк В.М., Шевченко С.Г. , 2009. – 320 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи планування і діагностики різних сторін виробничої діяльності підприємства: матеріально-технічного забезпечення, виробництва та реалізації продукції, технічного і соціального розвитку, інвестиційної діяльності. В посібнику досить грунтовно розглянуті аспекти оперативного планування, роботи обслуговуючого виробництва, а також особливості складання планів у орендних, акціонерних і спільних підприємствах.

Даний посібник призначений для студентів спеціальності «Економіка підприємств», магістрів, аспірантів, слухачів факультетів перекваліфікації і підвищення кваліфікації а також фахівців підприємств, які на практиці займаються плануванням та діагностикою підприємств і організацій.

Функціонування системи цін у фінансовому механізмі ринкової економіки України

Монографія, Артус М. М. , 2008 –  306 с.

Монографія  присвячена складній, недостатньо вивченій і  висвітленій в економічній літературі проблемі функціонування системи цін у фінансовому механізмі ринкової економіки. У роботі досліджено фінансову діяльність суб’єктів господарювання і роль ціни в її організації,  розкрито теоретичні основи ринкового ціноутворення та функціонування системи цін у фінансовому механізмі економіки України, обґрунтовано концептуальні засади функціонування фінансового механізму ринкового ціноутворення суб’єктів господарювання.

Монографія розрахована на науковців, фінансистів-практиків, спеціалістів з ціноутворення і фінансів,  викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Практикум з маркетингу

(збірник тестів, задач та завдань)

Навчальний посібник, Агєєв Є. Я. , 2009. – 496 с.

Навчальний посібник з практичних занять охоплює теми навчальних програм з дисциплін “Маркетинг”, “Міжнародний маркетинг”, “Маркетинг послуг”, “Інфраструктура товарного ринку” і у ньому викладено методологічні та практичні аспекти організації маркетингової діяльності підприємства, тобто: основи маркетингу, менеджмент, товарну та цінову політики, комунікаційні системи та аспекти промислового маркетингу, з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.

Навчальний посібник призначений для студентів і спеціалістів, що працюють у сфері маркетингової діяльності та усіх, кого цікавлять питання ринкової діяльності.

Стратегія підприємства

Навчальний посібник, Ковтун О.І. , 2008. – 388 с.

У посібнику розкрито сутність категорії “стратегія підприємства”, розглянуто основні аспекти стратегічного контексту діяльності підприємства, ключові проблеми формування і вибору стратегічних альтернатив розвитку підприємств різних типів спеціалізації та агрегації бізнесу, охарактеризовано типові стратегічні альтернативи усіх рівнів стратегічного набору підприємства.

Окрім суто навчального матеріалу, посібник містить перелік тем і питань, запропонованих до розгляду згідно з типовою програмою курсу, список рекомендованої літератури, термінологічний словник-довідник, підбірку контрольних запитань, тестових завдань, творчих комплексних завдань та практичних задач.

Стратегія підприємства: практикум

Навчальний посібник, Ковтун О. І. , 2008. – 308 с.

Навчальний посібник складається з типової програми курсу, переліку основних понять, які треба з’ясувати у процесі вивчення курсу, термінологічного словника, контрольних запитань, питань для самостійного вивчення, тем для написання рефератів, питань для проведення бліц-опитування, збірника вправ, комплексних розрахунково-аналітичних завдань і ситуаційних задач, прикладу рішення комплексного розрахунково-аналітичного завдання (ситуаційної задачі), індивідуальних навчально-дослідних завдань, підбірки теоретико-аналітичних комплексних завдань-запитань для контрольних робіт на заочній формі навчання, тестових завдань, списку рекомендованої літератури, а також рекомендацій для виконання контрольних робіт студентам заочної форми навчання.

Податкова система: практикум

Навчальний посібник, Н. В. Гавриленко , 2010. –  352 с.

Викладено механізм оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; розкрито вплив податків на обсяги та ефективність виробництва. Порівнюються вітчизняні податки та зарубіжні системи оподаткування підприємницької діяльності. Посібник містить рекомендації щодо методики вирішення практичних типових задач, які допоможуть студентам краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці.

Національна економіка

Підручник, Заблоцький Б. Ф. , 2009. – 582 с.

Монографічний підручник написаний відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців у вищій школі України за спеціальностями напряму 0501 “Економіка і підприємництво” і призначений для вивчення національної економіки. У ньому висвітлено теоретичні основи формування національної економічної системи окремої країни, значення базисних інститутів та інституційних чинників у її стабільному і збалансованому розвитку. Розкрито ознаки і типи національних економік, сутність суспільного добробуту і ринкової економіки, економічного потенціалу та місце держави в управлінні економікою.

Управління фінансовою санацією підприємства

Підручник, Тюріна Н. М., Карвацка Н.С. , 2009. – 396 с.

У підручнику розкривається економічна сутність санації, головні механізми та інструментарій її здійснення. Висвітлено роль контролінгу у санаційній процедурі, особливості здійснення санаційного аудиту та використання методів проведення аналізу неплатоспроможного підприємства. Представлено рекомендації щодо складання плану санації, пошуку джерел фінансування. Проаналізовано та наглядно представлено правові аспекти банкрутства та санації підприємств, розглянуто особливості відновлення діяльності  та банкрутства банківських установ. Визначено роль оцінки вартості майна підприємства у санаційній процедурі. Здійснено аналіз методів державної підтримки санації підприємств, особливостей оздоровлення різних суб’єктів господарювання.

Соціально-економічна діагностика

Навчальний посібник, Жигайло Н. І. , 2008. – 188 с.

У навчальному посібнику висвітлено необхідні студентам знання та вміння для усвідомлення сутності впливу середовища на соціально-економічний розви­ток особистості, для пошуку шляхів та засобів мінімізації шкідливого впливу оточення на фізичне, психічне та духовне здоров’я людей різних вікових категорій, а також забезпечення умов для повноцінної соціалізації особистості.

У навчальному посібнику використано низку методичних підходів, які дають можливість майбутньому фахівцю глибше засвоїти основи соціально-економічних явищ за допомогою пропонованих методик.

Для економістів, соціологів, психологів, а також студентів інших факультетів вищих навчальних закладів.

image description Управління якістю

Навчально-методичний посібник, Агєєв Є. Я. , 2009. – 240 с.

У навчально-методичному посібнику подано: предмет, мета і завдання дисципліни “Управління якістю”, загальні методичні рекомендації до корис­тування посібником та критерії оцінювання знань, основні теми вивчення курсу та cтисло зміст кожної із них, плани семінарських занять, запитання для самоконтролю, теми рефератів, тести для перевірки знань з кожної теми, термінологічний словник – довідник.

Для студентів, аспірантів; викладачів, а також усіх тих, хто ціка­виться сучасними проблемами управління якістю, що є основою як конкурентно­спроможності товару так і самої організації.

Система національних рахунків: практикум

Навчальний посібник, Лутчин Н. П., Мельник І. Д. , 2009. – 204 с.

Навчальний посібник висвітлює основні поняття, класифікації та показники системи національних рахунків. Розглядаються основні принципи побудови і аналізу національних рахунків на макрорівні.. В кожній темі практикуму даються методичні вказівки, типові рішення задач, питання для самоконтролю, практичні та тестові завдання.

Видання призначене для студентів спеціальностей економічного спрямування та буде корисне для наукових працівників та спеціалістів сфери управління.

image description Статистика

Навчальний посібник, С.О. Матковський,  Л.І. Крамченко, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак , 2009. – 430 c.

У посібнику розглянуті питання статистики як самостійної галузі наук і навчальної дисципліни, що формує знання, навики і вміння збору інформації про масові явища суспільного життя, узагальнення і систематизації даних та їх всебічного аналізу. Прикладний характер  методів статистичного дослідження проілюстровано великою кількістю прикладів їх практичного застосування для оцінки, аналізу і прогнозування розвитку різноманітних соціально-економічних явищ і процесів.

Для студентів, викладачів, наукових співробітників, аналітиків та фахівців у галузі інформаційно-консультаційних послуг, які займаються (або в майбутньому планують займатися) прикладними статистичними дослідженнями закономірностей функціонування і розвитку масових явищ і процесів суспільного життя.

Кредитно-модульний курс з дисципліни

«Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств»

Навчальний посібник, Гиль О.О., Гришина Л.О., Карась П.М. , 2008. – 294 с.

Навчальний посібник містить розподіл навчального часу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, короткий виклад теоретичного матеріалу кожної теми що вивчається, задачі, тести для перевірки та закріплення знань теоретичного матеріалу. Додаток містить ілюстративний матеріал до кожної теми, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу і може бути використаний як при самостійному вивченні так і при проведенні аудиторних занять.

Посібник призначений для підготовки спеціалістів та магістрів з економічних спеціальностей.

image description Підприємництво і менеджмент

Навчально-методичний посібник для студентів неекономічних спеціальностей, Ярошевич Н.Б., Берлінг Р.З., Гавриляк А.С. , 2009. – 408с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до Типової програми з дисципліни “Підприємництво і менеджмент” для неекономічних напрямків і спеціальностей.

У посібнику розглядається сутність, види, організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в Україні; витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення діяльності підприємства; бухгалтерський облік і аналіз у підприємницькій діяльності; оподаткування підприємницької діяльності; сутність і значення менеджменту; загальні і конкретні функції менеджменту; методи менеджменту; основні засади керівництва в організації.

Основи соціального менеджменту. Теоретичні положення та прикладні механізми

Науковий керівник проекту: к.е.н. М. Папієв, , 2009. – 1024 с.

У посібнику відображені досягнення в розвитку теорії управління соціальною сферою та сучасного менеджменту. Сформульовані рекомендації щодо їх використання. Застосовується підхід, який дає змогу узагальнити досвід США, Англії, Японії, Франції, Німеччини, Швеції, Польщі, України, Росії та інших країн. Розглядаються сутність понять “управління”, “менеджмент”, “керівництво”, роль менеджера, рівні та функції управління. Розкриті особливості керівництва соціальною сферою в умовах сучасних економічних відносин; поняття лідерства, впливу та влади (влади на засадах примусу, забезпечення винагород, експертної, еталонної, законної); теорія лідерства з позицій особистих якостей, поведінки, ситуаційного підходу; стимул керівництва (автократичний, демократичний та ліберальний, спрямований на роботу і людину.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, науковців та менеджерів.

Історія економіки та економічної думки

Навчальний посібник для студентів факультету економіки і підприємницької діяльності зі спеціальності 6.050108 “Маркетинг” усіх форм навчання, 2009 – 145 с.

Навчальний посібник містить цілісний і систематизований виклад досвіду господарювання провідних держав світу і України та сутність теорій, концепцій, ідей видатних вчених-економістів з урахуванням новітніх досягнень у сфері історико-економічних досліджень, а також сучасних вимог до рівня економічної освіти. Кожна тема висвітлюється доступно, лаконічно, інформаційно насичено. У посібнику подано тестові завдання, історико-економічні терміни, список рекомендованої літератури.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам, усім, хто цікавиться історією економіки та економічної думки.

Фінансова статистика

Навчальний посібник, Мальчик М.В. , 2009. – 158 с.

У навчальному посібнику викладені матеріали, які дозволяють оволодіти як теоретичними знаннями курсу, так і практичним умінням застосовувати методики обробки інформації та порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів; сформувати критичне мислення та об’єктивне розуміння результатів діяльності в умовах адаптації України до ринкових умов господарювання. Лекції побудовано відповідно до програми курсу. Для більш ефективного засвоєння матеріалу посібник містить структурно-логічні схеми, завдлання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи.

Рекомендується для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової сфери.

Економіка виробництва

Навчальний посібник, Швець Л. П., Доберчак Н. І. , 2009. – 230 с.

У навчальному посібнику наводиться перелік обов’язкових для вивчення тем, розкривається зміст кожної з них, наводяться приклади розв’язку типових задач, які допоможуть краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці. Кожна тема містить тести для самоконтролю. Структура навчального посібника відповідає вимогам і структурі ОПП з даної дисципліни затвердженої державним стандартом з напрямку підготовки студентів 0918 “Легка промисловість”. Навчальний посібник сприятиме формуванню економічного мислення студентів і допоможе викеористовувати здобуті знання для якісного виконання своїх професійних обов’язків.

Біржове право

Навчальний посібник, Соловйов А.В. , 2010. – 628 с.

У відповідності із наказом №43/5 від 02.06.2004 р. Міністерства юстиції України “Про затвердження Класифікатора галузей законодавства України” в основу курсу “Біржове право” покладені нормативно-правові акти, розміщені в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів, інших електронних базах даних правової інформації під кодами 090.250.020; 110.110.040.

Фінансовий аналіз

Навчальний посібник, Тарасенко Н. В., Вагнер І. М. 2009. – 444с.

Розглядаються теоретичні засади фінансового аналізу зокрема, інструментарій аналітичного дослідження, методика факторного аналізу, інформаційне забезпечення. Особлива увага приділяється висвітленню питань оцінки майна підприєм­ства та ефективності його використання, складу та структури джерел фінансових ресурсів, аналізу грошових потоків, фінансової стійкості, плато­спроможності та кредитоспроможності підприємства, його ділової актив­ності з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності.

Для студентів і викладачів економічних вузів, працівників виробничих підприємств, фінансово-кредитних установ.

Cтратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України

Монографія, Гліненко Л.К. , 2009 – 776 с.

Монографія присвячена вибраним аспектам стратегічного планування та управління бізнесом  в умовах сучасної економіки України, інтерес до яких закономірно виник як відгук на перебудову системи економічних відносин. Успішні стратегії розвитку бізнесу мають враховувати спосіб інтеграції бізнес-системи у бізнес-простір, параметри внутрішнього та зовнішнього середовища бізнесу. Організація внутрішнього простору бізнес-системи виступає інструментом ефективної реалізації стратегії  за рахунок підтримки всіх стратегічно необхідних функцій та мінімізації внутрішніх трансакційних витрат.

Аудит

Навчальний посібник, Суха О.Р. , 2009. – 284 с.

У навчальному посібнику представлено методичні та організаційні питання процесу аудиту фінансової звітності на основі діючого чинного законодавства та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Укладено відповідно до нормативної програми з курсу «Аудит».

Посібник адресований студентам, викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковим працівникам, аудиторам та широкому колу читачів, яких цікавить аудиторська діяльність.

Навчальний економічний словник: терміни, поняття, визначення

Автори-укладачі: Агєєв Є. Я., Піча С. В. 2009. – т. 1 – 474 с.; т. 2 – 489 с.

Термінологічний словник-довідник включає в себе більш як 7000 термінів, понять та визначень ринкової економіки. Основу його складають терміни, поняття та визначення, пов’язані з політичною економікою, мікро- та макроекономічною теорією, банківською справою, зовнішньо­е­кономічною діяльністю, маркетингом, менеджментом та іншими складовими ринкової економіки. Видання підготовлене з урахуванням досягнень світової та вітчизняної економічної науки початку ХХІ ст.

Може бути корисним для широкого кола читачів.

«Антикризове управління підприємством: теорія та практика»

Навчальний посібник, Г.А. Дорошук, Н.М. Дащенко , 2009. - 332 с.

У посібнику розкриті основні положення антикризового управління, елементи механізму запобігання банкрутства, розглянуто алгоритм діагностики банкрутства, стратегічні та тактичні аспекти подолання кризових ситуацій, питання реструктуризації та санації підприємств. До кожної глави запропоновані практичні завдання у вигляді завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні питання, наведена авторська методика розробки антикризових програм на підприємстві. Посібник призначений для студентів, слухачів магістерських програм економічних вузів, буде корисним бізнесменам і менеджерам підприємств.

Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри)

Навчально-методичний посібник, Авторський колектив викладачів Харківського інституту банківської справи,
Університету банківської справи, Національного банку України За заг. ред.. Аазренкової Г. М. , 2010. - 200 с.

У посібнику розкриваються питання організації та впровадження тренінгових технологій нав­чання  у процес професійної підготовки студентів економічних спеціальностей. Розкривається методика використання ділових та рольових ігор з економічних дисциплін у навчальному та позанавчальному процесі вищої школи підготовки майбутніх фахівців в галузі знань 0501 «Економіка і  підприємництво». Книга буде корисною для викладачів вищих навчальних закладів, організаторів навчання персоналу, спеціалістів з управляння персоналу.

«Національна економіка»

Підручник  (для студ. заочн. фор­ми навч.), [2-е вид.], Заблоцький Б.Ф. , 2010. -  392 с.

Підручник призначений для вивчення національної економіки. У ньому ви­світ­лено теоретичні основи формування національної економічної системи окремої країни, значення базисних інститутів та інституційних чинників у її стабільному і збалансованому розвитку. Розкрито ознаки і типи національних економік, сутність суспільного добробуту і ринкової економіки, економічного потенціалу та місце держави в управлінні економікою.

Розглянуто методичні матеріали для складання робочої програми лектором, ін­ди­відуального навчального плану студентом, запропоновано тести для поточного і під­сумкового контролю знань студента та ін. Підручник стане добрим помічником та­кож викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, працівникам управ­ління економікою, науковцям.

 «Регіональна економіка»

Навчальний посібник (для студентів заочної форми навчання), [2-е вид.], Б.Ф. Заблоцький , 2010. – 352 с.

У посібнику висвітлюються основи формування економіки регіонів, значення поділу праці у розвитку поселень, господарства, економічні особливості окремих територій. Розкриваються поняття “Регіональна економіка” і її категорії, обґрунтовується методологія економічного районування, узагальнено економічні райони України і світу. Обґрунтовано теоретичні основи економічної самодостатності регіонів в умовах ринку та концепцію механізму управління економічним і соціальним розвитком регіону.

«Бізнес-освіта в Україні»

Монографія, Алькема В. Г., Шахматова Т. В. , 2010. – 252 С.

У монографії викладені теоретичні, методологічні і практичні питання бізнес-освіти як важливої складової сучасної професійної освіти. Розкрито принципи, рівні та складові бізнес-освіти. Висвітлено особливості менеджмент-освіти як важливої її складової. Наведено приклади формування змісту бізнес-освіти для новітніх сфер бізнесу. Проаналізовано сучасні підходи  до формування кадрового потенціалу закладів бізнес-освіти. Визначено проблеми сучасної бізнес-освіти та запропоновано напрямки удосконалення її якості.

Монографія призначена для фахівців освітньої сфери,  викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

«Товарна інноваційна політика»

Навчальний посібник Дайновський  Ю. А. , 2009. – 244 с.

У навчальному посібнику висвітлено проблематику основних тем курсу «Товарна інноваційна політика», наведено тестові питання до кожної з тем і навчальний матеріал, який допомагає у виборі правильних відповідей, викладено перелік прийомів товарної інноваційної політики і рекомендації щодо самостійного генерування нових прийомів, подано перелік навчальних завдань і питань для обговорення.

Для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі маркетингу, викладачів маркетингових дисциплін, а також працівників, діяльність яких пов’язана зі створенням товарних інновацій.

Банківський нагляд

Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М., 472 с, 2010 р., тверда обкл. 

Навчальний посібник з дисципліни “Банківський нагляд” дає можливість ознайомитись з навчальною програмою курсу та теоретичним викладом кожної теми. З метою активізації самостійної роботи студентів та навчально-методичного забезпечення вивчення дисципліни  у посібнику до кожної теми наводяться ...

Цінні папери в системі корпоративного управління

Карась П.М., Прямков О.Ю., Сотниченко Л.Л.  – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 160 с. М`яка обкл.

Навчальний посібник структурно виконан згідно з навчальними програмами дисциплін "Ринок цінних паперів" і "Корпоративне управління". Він містить основні визначення, які вивчаються в цьому курсі, економічні показники ефективності управління пакетами акцій ...

Збірник тестових завдань з курсу “Державне регулювання економіки” для студентів економічних спеціальностей 

Ковтун О.І. , 2010. – 364 с. Тверд. обкл.

Ці тестові завдання укладені відповідно до тематики типової програми курсу “Державне регулювання економіки” з урахуванням основних напрямів рефор­мування економіки України і нових підходів до управління та планування її розвитку у динамічних ринкових умовах перехідного періоду ...

Державне регулювання економіки

Ковтун О.І., 432 с., 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник призначений для: а) забезпечення можливості самостійного вивчення студентами економічних спеціальностей очної, заочної та вечірньої форм навчання нормативної дисципліни "Державне регулювання економіки" відповідно до державних стандартів, визначених Міністерством освіти і науки України ...

Державне регулювання економіки: практикум

Ковтун О.І., 388 с., 2010 р., тверда обкл.

Навчально-методичний практикум укладено відповідно до програми курсу "Державне регулювання економіки" з урахуванням основних напрямів реформування економіки України і нових (функціональних) підходів до її структуризації і регулювання ...

Економічний аналіз. Практикум

Тарасенко Н.В., 280 с. 2010 р., тверда обкл.

Призначений для повного і глибокого вивчення методики комплексного, системного економічного аналізу діяльності підприємств.Основне спрямування цієї роботи – здобуття практичних навичок об`єктивної оцінки основних показників діяльності підприємства ...

Економічний аналіз

Тарасенко Н.В., 320 с. 2010 р., тверда обкл.

Посібник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни ”Економічний аналіз”, яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У ньому висвітлені теоретичні основи економічного аналізу, зокрема технічні прийоми і методи ...

Економічна статистика

Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С., 376 с., 2010 р., тверда обкл.

Посібник підготовлений згідно із навчальною програмою дисципліни "Економічна статистика". Розкрито основи економічної статистики та системи національного рахівництва. Висвітлено методологію статистичного аналізу складових ринкової економіки ...

Економіка й організація інноваційної діяльності

Заблоцький Б.Ф., 2010. – 456 с., Тверд. обкл.

У посібнику розкрито основи формування та тенденції розвитку інновацій, взаємозв'язки інновацій із результатами виробництва, особливості інноваційної політики, фінансування, стимулювання інновацій. Висвітлено роль держави, сутність моніторингу, ризиків та проблеми інноваційної діяльності в Україні ...

Економіка праці та соціально трудові відносини

Лукашевич В.М., 248 с., 2010 р., м`яка обкл.

Розглядаються сучасні концептуальні основи економіки праці: теоретичні погляди, методологія, сутність і зміст понять про працю, її продуктивність, ринок праці. З позицій ринкової економіки викладені традиційні питання організації, нормування та оплати праці. Розкриваються сутність та зміст соціально-економічних відносин у галузі праці ...

Економіка підприємства

Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін. 680 с. 2010 р., тверда обкл.

Підручник підготовлений згідно основних вимог програми курсу “Економіка підприємства”, затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України. В ньому послідовно викладено теоретичні і практичні питання формування і розвитку економіки підприємства ...

Фінанси

Ковальчук С.В., Форкун І.В., 568 с., 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник написаний згідно стандартам вищої освіти, охоплює всі теми дисципліни "Фінанси" (загальна теорія). У ньому висвітлюються проб-лемні питання формування та становлення фінансових відносин та фінансової системи України з урахуванням загальносвітових та європейських тенденцій, спрямованих на інтеграційні процеси ...

Глобалистика (рос. изд)

Лукашевич В.М.,  2010.   – 540 с., тверд. обкл.

В учебном пособии рассматриваются основные понятия и категории глобалистики (объективный и субъективный глобализм, предмет дисциплины, мировая экономика и цивилизации как категории глобалистики), принципы, структура, логика, методы, позиции методологии оценки глобализма ...

Гроші та кредит

Михайловська І.М., Ларіонова К.Л., 408 с., 2010 р., тверда обкл.

У підручнику подається система загальнотеоретичних і прикладних знань з грошових, кредитних та валютно-фінансових відносин, механізму їх функціо­нування, впливу на розвиток макроекономічних процесів, змісту і суті грошової, кредитної та валютної політики ...

Інституційні засади формування некономічної системи України: теорія та практика

За ред. З. Ватаманюка, 648 с., 2010 р., тверда обкл.

Розглянуто актуальні проблеми транзитивної економіки України через призму формування інституційних засад соціально-ринкової економічної системи. Досліджено участь та роль держави в економіці, зокрема, місце державного сектору в перехідній економіці, питання власності, її трансформації ...

Історія економічних вчень (сучасна економічна думка)

За ред. Мочерного С.В., 488 с. 2010 р., тверда обкл.

В даному посібнику вперше в історії вітчизняної економічної думки основна увага приділяється комплексному критичному аналізу сучасних західних економічних концепцій та теорій, які набули значного поширення в українській економічній літературі та підтримуються багатьма нашими вченими ...

Макроекономічна теорія

Башнянин Г.І., Томашик Л.С., Середа А.Р., 552 с., 2010 р., тверда обкл.

Посібник підготовлений згідно основних вимог програми курсу  “Макроекономіка”, затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Розглядаються макроекономічні проблеми розвитку національної економіки. Особлива увага акцентується на особливостях макроекономічного розвитку перехідної вітчизняної економіки ...

Маркетинг: от просого к сложному (ответы на вопросы) (російське видання)

Агєєв Є.А., Чепінога В.І., 424 с., 2010 р., тверда обкл.

В учебном пособии авторами поставлена задача  в форме вопросов и ответов на них дать полное представление о сущности маркетинга и его элементах, эволюции концепций маркетинга, его инструментах и других составляющих системы маркетинга на классических примерах ...

Маркетинг: від простого до складного (відповіді на запитання)

Агєєв Є.А., Чепінога В.І., 352 с., 2010 р., тверда обкл.

Автораи навчального посібника у формі запитань і відповідей на них дають повне уявлення про сутність  маркетингу та його елементи, еволюцію концепцій маркетингу, його інструменти й інші складові системи маркетингу на класичних прикладах використання принципів маркетингової політики ...

Міжнародна інформація

І. Боднар, 216 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчально-методичному посібнику розглядаються завдання і структура міжнародної інформації як окремої навчальної дисципліни. Висвітлюються основні напрями вивчення міжнародної інформації ...

Мікроекономічна теорія

Башнянин Г. І., Щедра О.В. та інші., 2010. –  640  с. Тверд. обкл

Посібник підготовлений відповідно до основних вимог програми курсу "Мікроекономіка", затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти та науки України. У ньому висвітлено основні принципи і закономірності функціонування та розвитку мікроекономічної системи ...

Основи казначейської справи

Форкун І.В., Шацька В.М., Фролова Н.Л.,  516 с., 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни  "Основи казначейської справи", яку долучено до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "Фінанси" ...

Основи економічної теорії

Мочерний С.В., Скотний В.Г., 602 с., 2010 р., тверда обкл.

Видання підготовлено відповідно до основних вимог програми навчальної дисципліни “Основи економічної теорії”, затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для студентів вищих навчальних закладів. У ньому оптимально викладено теоретичні питання сучасної економічної науки та результати зарубіжної і вітчизняної практики господарювання ...

Планування діяльності підприємства

Швайка Л.А., 268 с., 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни «Планування діяльності підприємства». Розкриті теоретичні і прак­тичні аспекти стратегічного, тактичного, оперативного планування на підприємствах. Особлива увага звернена на методику бізнес-планування...

Практикум з теорії статистики

Бек В.Л., Капленко Г.В., 288 с., 2010 р., м`яка обкл.

Практикум підготовлений у відповідності до програми одной­менного розділу курсу „Статистика” для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників для вивчення закономірностей соціально-економічних явищ і процесів ...

Статистика ринку товарів та послуг

Крамченко Л.І., 296 с., 2010 р., тверда обкл.

У посібнику систематизовані теоретичні знання та узагальнено досвід з методології статистичного аналізу товарного ринку. Розкрито концептуальну сутність дисципліни, її інформаційні джерела та показникові базу. Висвітлено засади статистичного забезпечення маркетингових досліджень, статистики зовнішньої торгівлі ...

Страхування

Вовчак О.Д., 480 с., 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник з нормативної навчальної дисципліни “Страхування” призначений для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу. Посібник включає програму курсу, теоре­тичний виклад тем, плани семінарських занять, термінологічний словник ключових понять, завдання для самостійної роботи ...

Стратегічний аналіз у бізнесі

Радченко К.І., 272 с., 2010 р., тверда обкл.

Пропонований посібник є першим виданнням в Україні, в якому розглянуто поняття стратегії та її різновиди; сутність стратегічного аналізу та його роль у системі управління підприємством; системи стратегічного вимірювання результативності бізнесу; методи прогнозування, порівняльного конкурентного аналізу; інструктивно-описові методи і моделі ... 

Статистика фінансів

Лутчин Н.П.,  Миронюк А.К., 324 с. 2010 р., тверда обкл.

Навчальний посібник охоплює оснівні теми дисципліни "Статистика фінансів". В ньому висвітлюються проблеми побудови системи показники фінансової сфери, а також методи їх аналізу. Видання буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників та практиків ...

Стратегія підприємства

Ковтун О.І., 388 с., 2010 р., тверда обкл. Формат 70х100 1/16 

В посібнику розкривається сутність категорії "стратегія підприємства", розглядаються основні аспекти стратегічного контексту діяльності підприємства, ключові проблеми формування та вибору стратегічних альтернатив розвитку підприємств різних типів спеціалізації та агрегації бізнесу, охарактеризовано типові ...

Теорія бухгалтерського обліку

Яремко І.Й., 240 с., 2010 р., тверда обкл.

Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни “Теорія бухгалтерського обліку”. У ньому розкриті питання теоретичних онов бухгалтерського обліку в межах анотації змісту дисципліни освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України ... 

Теорія міжнародних відносин

Цимбалістий В.Ф., 320 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику висвітлюються методологічні принципи та основні методи теоретичного дослідження міжнародних відносин, аналізується їх структура, система, закономірності, узагальнюються найбільш відомі теоретичні напрямки і школи у теорії міжнародних відносин ...

Вступ до економічної теорії

Ватаманюк З.Г., 408 с., 2010 р., тверда обкл.

У підручнику викладено теоретичні питання, які кафедра економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка традиційно, від часу свого заснування, трактує як вступні до розгляду сучасної економічної теорії – макро- та мікроекономіки (аналітичної економіки) ...

Багатомірне економіко-статистичне моделювання

Григорчук П.М., 216 с., 2010 р., тверда обкл.

В посібнику розглядаються такі розділи багатомірного статистичного аналізу, як факторний та компонентний аналіз, багатомірне шкалювання, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз, метод канонічних кореляцій ... 

Глобалістика (укр. вид.)

Лукашевич В.М., 440 с., 2010 р., тверда обкл.

У навчальному посібнику розглядаються основні поняття і категорії глобаліс-тики (об`єктивний і суб`єктивний глобалізм, предмет дисципліни, світова економіка і цивілізації як категорії глобалістики), принципи, структура, логіка, методи, позиції методології оцінки глобалізму. Аналізуються концептуальні, економічні, соціальні, культурні трансформації в сучасному світі і інтереси які їх обумовлюють ...

Менеджмент підприємств за кризових умов

Левицька Е.В.  2010. – 176 с. М`яка обкл.

Навчальний посібник присвячений актуальній сучасній тематиці – управлінню підприємством за кризових умов. В умовах конкуренції менеджер повинен володіти методами профілактики кризових ситуацій і вміти організувати санацію підприємства ...

Політична економія

Башнянин Г.І., Шенвчук Є.С. та ін. 480 с., 2010 р., тверда обкл. 

Посібник підготовлений згідно основних вимог програми курсу  “Політекономія”, затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Розглядаються основи економічного розвитку. Політекономія трактується як вступна частина до економічної теорії і як загальна теорія еко­номічних систем ...